9. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DÜNYANIN ŞEKLİ VE HAREKETLERİ KONUSUNDAKİ TEMEL KAVRAMLARI ÖĞRENME DÜZEYLERİNİN, BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM TEKNİKLERİ KULLANILARAK TESBİT EDİLMESİ
IDENTIFYING LEARNING LEVELS OF THE 9TH GRADE STUDENTS VIA COMPUTER-AIDED TEACHING TECHNIQUES ON THE THEME “THE SHAPE AND MOVEMENTS OF THE EARTH’’

Author : Ali ÖZEL -- Servet ÖZÜNAL - Emine ÖZEL - Nurettin BİLGEN
Number of pages : 45-56

Abstract

Bu araştırma; “Dünyanın Şekli ve Hareketleri” ünitesi konusunda hatalı öğrenilen kavramların tespit edilmesi ve bu hataların en aza indirilmesinde yöntem tercihinin etki derecesini inceleyen deneysel bir çalışmadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak başarı testi uygulanmıştır. Bu çalışmanın amacı, öğretmen merkezli eğitim uygulamaları ile bilgisayar destekli eğitim uygulamalarının kavram öğretimine yönelik olarak yapılan, eğitim uygulamalarının öğrencilerin başarı ve tutumları üzerine olan etkisini araştırmaktır. Geliştirilen ölçme aracı özel bir lise’de 9. sınıf öğrencilerinden 48 kişiye uygulanmıştır. Yapılan ön test uygulaması ile öğrencilerin bilişsel ve duyuşsal yeterlikleri belirlenmiştir. Öğrenciler iki guruba ayrılarak farklı eğitim uygulamaları sonrasında aynı gruplara son test uygulaması yapılmış ve gelişim düzeyleri tespit edilmiştir . Elde edilen ön test ve son test puanlarına ilişkin anlamlı farklılıklaşmalar bulunmuş ve bu farklılaşma bilgisayar destekli eğitim uygulamalarında daha fazla olduğu görülmüştür. Betimsel bir anket çalışması yaparak öğrencilerin başarı düzeyleri ile cinsiyetleri, veli eğitim, mesleki ve gelir durumu, kendine ait çalışma odasının olup olmaması, evinde bilgisayarının olup olmama durumu arasında anlamlı bir farklılaşma olmadığı tespit edilmiştir. Araştırma, coğrafya öğretimini geliştirmeye yönelik önerilerle tamamlanmıştır. Arastırma verilerinin analizi “SPSS 13” paket programı ile yapılmış; araştırmanın alt problemlerine uygun olarak yüzde, frekans, aritmetik ortalama ile “tek faktör üzerinde tekrarlı ölçümler için iki faktörlü ANOVA testi kullanılmıştır.

Keywords

Coğrafya Eğitimi, Dünya’nın Şekli ve Hareketleri, Kavram Öğretimi

Read: 1,079

Download: 348