LAZER AŞINDIRMA YÖNTEMİNİN GRAFİK VE SERAMİK ALANLARINDA UYGULANMASINA İLİŞKİN ÖĞRETİM PROGRAMI TASARISININ VE ETKİLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
LASER ENGRAVING METHOD TO BE IMPLEMENTED IN GRAPHICS AND CERAMICS PROGRAMS and CONTRIBUTION OF EDUCATION

Author : Betül AYTEPE -- Ayten ULUSOY - Atilla İLKYAZ
Number of pages : 125-145

Abstract

Teknolojinin gelişimindeki hız bilim, sanat ve eğitim alanlarını etkileyerek tüm disiplinlerin farklı yollara yönelmesini sağlamıştır. Eğitim alanında yeni teknolojilerin izlenmesi okul sanayi işbirliği açısından önem kazanırken, sanat açısından değerlendirildiğinde sanat akımlarının teknolojinin olanaklarıyla geliştiğini ve teknolojinin olanak tanıdığı sanatsal üretimler yapıldığını görmek mümkündür. Bu araştırma, grafik ve seramik alanlarında lazer aşındırma yöntemi kullanılarak ürün oluşturulabilmesine yönelik öğretim programı modeli hazırlama, uygulama ve değerlendirmeyi kapsamaktadır. Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi, Uygulamalı Sanatlar Eğitimi Bölümü öğrencileriyle uygulamalı olarak yapılan çalışmada kontrol grupsuz ön test-işlem-son test modeli kullanılmıştır. Lazer aşındırma yönteminin uygulanması sürecindeki bilgi ve işlem yaprakları, ölçme araçları uzman görüşleri alınarak araştırmacı tarafından geliştirilmiştir. Öğrencilerin bilgileri hedef davranışlara uygun düzey belirleme testinin uygulanması yoluyla, psikomotor davranışlar ise, ürün ve süreç değerlendirme ölçekleriyle değerlendirilmiştir. Uygulamanın öncesinde ve sonrasında duyuşsal davranış ölçeği (tutum ölçeği) uygulanmıştır. Wilcoxon işaretli sıralar toplamı testi ile bilişsel davranışlar değerlendirilmiştir. Öğrencilerin bilgileri hedef davranışlara uygun bilgi testinin (ön test, son test ve kalıcılık testi) uygulanması yoluyla, psikomotor davranışlar ise, ürün ve süreç değerlendirme ölçekleriyle değerlendirilmiştir. Psikomotor davranışların değerlendirilmesinde; öğrencilerin süreç değerlendirme ölçeklerinden aldıkları puanların aritmetik ortalaması ( ) 84.9 ve ürün değerlendirme ölçeklerinden aldıkları puanların aritmetik ortalaması ( ) 77.3’tür. Bilişsel ve psikomotor davranışlara yeterli düzeyde ulaştıkları anlaşılmaktadır. Duyuşsal davranış ölçeği sonuçlarına göre; öğrencilerin uygulama sonrası tutumlarında olumlu yönde gelişme olduğu gözlenmiştir. Sonuç olarak lazer aşındırma yönteminin grafik ve seramik alanlarında uygulanmasının uygun olacağı önerisinde bulunulmuştur.

Keywords

Lazer Aşındırma Yöntemi, Eğitim, Öğretim Programı, Grafik, Seramik

Read: 1,111

Download: 356