LAZER AŞINDIRMA YÖNTEMİNİN GRAFİK VE SERAMİK ALANLARINDA UYGULANMASINA İLİŞKİN ÖĞRETİM PROGRAMI TASARISININ VE ETKİLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Author :  

Year-Number: 2014- 30
Language : null
Konu : Grafik-Seramik-Eğitim
Number of pages: 125-145
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Teknolojinin gelişimindeki hız bilim, sanat ve eğitim alanlarını etkileyerek tüm disiplinlerin farklı yollara yönelmesini sağlamıştır. Eğitim alanında yeni teknolojilerin izlenmesi okul sanayi işbirliği açısından önem kazanırken, sanat açısından değerlendirildiğinde sanat akımlarının teknolojinin olanaklarıyla geliştiğini ve teknolojinin olanak tanıdığı sanatsal üretimler yapıldığını görmek mümkündür. Bu araştırma, grafik ve seramik alanlarında lazer aşındırma yöntemi kullanılarak ürün oluşturulabilmesine yönelik öğretim programı modeli hazırlama, uygulama ve değerlendirmeyi kapsamaktadır. Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi, Uygulamalı Sanatlar Eğitimi Bölümü öğrencileriyle uygulamalı olarak yapılan çalışmada kontrol grupsuz ön test-işlem-son test modeli kullanılmıştır. Lazer aşındırma yönteminin uygulanması sürecindeki bilgi ve işlem yaprakları, ölçme araçları uzman görüşleri alınarak araştırmacı tarafından geliştirilmiştir. Öğrencilerin bilgileri hedef davranışlara uygun düzey belirleme testinin uygulanması yoluyla, psikomotor davranışlar ise, ürün ve süreç değerlendirme ölçekleriyle değerlendirilmiştir. Uygulamanın öncesinde ve sonrasında duyuşsal davranış ölçeği (tutum ölçeği) uygulanmıştır. Wilcoxon işaretli sıralar toplamı testi ile bilişsel davranışlar değerlendirilmiştir. Öğrencilerin bilgileri hedef davranışlara uygun bilgi testinin (ön test, son test ve kalıcılık testi) uygulanması yoluyla, psikomotor davranışlar ise, ürün ve süreç değerlendirme ölçekleriyle değerlendirilmiştir. Psikomotor davranışların değerlendirilmesinde; öğrencilerin süreç değerlendirme ölçeklerinden aldıkları puanların aritmetik ortalaması ( ) 84.9 ve ürün değerlendirme ölçeklerinden aldıkları puanların aritmetik ortalaması ( ) 77.3’tür. Bilişsel ve psikomotor davranışlara yeterli düzeyde ulaştıkları anlaşılmaktadır. Duyuşsal davranış ölçeği sonuçlarına göre; öğrencilerin uygulama sonrası tutumlarında olumlu yönde gelişme olduğu gözlenmiştir. Sonuç olarak lazer aşındırma yönteminin grafik ve seramik alanlarında uygulanmasının uygun olacağı önerisinde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

The objective of this study is to design, implement and evaluate a curriculum model on producing art piece by the use of laser engraving method. While the universe of the research is the students studying at the Department of Applied Arts Education of the Faculty of Vocational Education at Gazi University, its paradigm is composed of ten students in total, each five of which is 4th grade students studying at the Department of Graphics Education and the Department of at Ceramics Education in the 2010-2011 academic year. Literature on this field was reviewed to figure out the goals of curriculum, target behaviors, curriculum content, its implementation and evaluation. The instruments that consist of knowledge and process sheets were developed by the researcher using expert opinion and they were utilized to collect data regarding the implementation and evaluation of laser engraving method. Knowledge of the students was assessed with level identification test suitable for targeted behaviors while psychomotor behaviors were evaluated with product and process assessment scales. Before and after the implementation, affective behavior scale (attitude scale), was used. According to the results of the study, cognitive behaviors were evaluated, and the scores of the students at the last test ( ) 79.4 was higher than the scores at the test on resistance to forgetting ( ) 70 which was applied after eight weeks, and Wilcoxon signed rank test results presented a significant difference in favor of the last test. As for the scores in terms of psychomotor behaviors, arithmetic mean score of the students achieved at product assessment scale was ( ) 84.9 while arithmetic mean score was ( ) 77.3 at process assessment scale. Therefore, it was found out that participants achieved sufficient level of both cognitive and psychomotor behaviors. According to the results of affective behavior scale, it was observed that there had been a positive change in the attitudes of the students following the implementation. Consequently, it was recommended that it is convenient to implement the laser engraving method in the fields of graphics and ceramics.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics