TELEVİZYONUN EN ÇOK İZLENEN MEDYA OLMASINDAKİ TEMEL ETKEN: POPÜLER KÜLTÜR

Author :  

Year-Number: 2014- 30
Language : null
Konu : SİNEMA TELEVİZYON
Number of pages: 27-44
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

21. yüzyılda popüler kültür den yaygın yaşam biçemi olarak var olmakta ve sayısız insan popüler kültürün ürünleri ve yaklaşımlarıyla yaşamaktadır. Sanayi Devrimi’nin ardından tüm dünyada büyük değişimler yaşanmış, yaşam biçemleri ve kültürler dönüşmüş, insanlar yeni ürünler ve yaklaşımlarla tanışmışlardır. Kırsal alanlarda geleneksel kültürle yaşayan insanlar kentsel alanlara göçmüş, burada farklı bir kültürle yaşamaya başlamışlardır. Kırsal alanlardan kentsel alanlara göçle birlikte geleneksel kültürün etkileri azalmış, modern kültür kentsel alanlarda egemen olmuştur. Çağdaş olanaklarla donanmış kent yaşamı içinde insanlar kırsal alanda olduğundan daha az çalışmakta, ancak daha çok problem yaşamakta ve daha çok rahatlamak ve eğlenmek istemektedir. Modern kent kültürünün yüksek ritimli yaşamı içinde televizyon, başlıca unsurlardan biri haline gelmiştir. En çok izlenen medya olarak televizyon, küresel bağlamda ortak alanlar oluşturup kültür paylaşımlarına neden olurken, farklılıkları ortadan kaldırarak çeşitliliğin gelişmesine engel olmaktadır. Televizyon yoğun biçimde tüketim alışkanlığını yaygınlaştırmakta, geleneksel kültürel değerlerin geçerliliğini azaltarak modern eğilimlerin yerleşmesine neden olmaktadır. Kentsel alanların temel yaşam biçemi olan popüler kültür, basit ve kolay yapısıyla kent yaşamını beslemekte, kent halkına eğlenceli iletiler aktarmaktadır. Popüler kültür içinde tüketerek ve eğlenerek mutlu olduklarına inanan insanlar da televizyondan beslenmekte, popüler kültürün yaklaşımlarını televizyon aracılığıyla izlemektedirler. Modern koşullarda yüksek yaşam ritmi içinde yaşayan insanların günlük gerilimlerden uzaklaşmak ve eğlenmek için hemen her gün izledikleri televizyon, popüler kültürün temel aktörü olarak rol oynamaktadır. Kolay anlaşılabilen tekrarlanabilen ürün ve yaklaşımlardan oluşan popüler kültür, televizyonun ana hammaddesini oluşturmakta ve tüm dünyaya televizyon aracılığıyla aktarılmaktadır. Popüler kültürle yaşayan insanlar da yaşamlarını sürdürmek için sürekli televizyon izlemektedir.

Keywords

Abstract

Popular culture is the most common life style in 21.st century and numerous people live with products and approaches of popular culture. Great changes eventuated after Industrial Revolution in the world and life styles and cultures changed and people met recent products and approaches. People who lived in rural areas in traditional culture migrated urban areas and they began tol ive in a different culture. Impacts of traditional culture descreased since the migration from rural areas to urban areas after industrialization and modern culture had a sovereignity on urban areas. People work much in urban areas which are equipped with contemporary facilities less than rural areas but have more problems and want to have more peace and want to have fun. Television became one of main components in high rhythm modern urban culture. Television is the most popular media and it makes common topics and causes cultural sharing and also cleans differences and prevents developments of varieties. Television causes spreading of consuming habit and makes traditional cultural values insufficiency and causes modern trends standing. Popular culture is main life style of urban areas and feeds urban life with simple and easy components and conveys urban people entertaining messages. People who consume and believe they are happy by consuming having fun are also fed by television. Television is watched by the people who live in high rhythm life in modern conditions to escape from daily problems and to have fun almost everyday and television acts as main actor of popular culture. Popular culture generates with easy understand and easy repead products and approaches is main rawmaterial of television and is conveyed all the world via television. The people who live in popular culture permanently watch television to survive.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics