TELEVİZYONUN EN ÇOK İZLENEN MEDYA OLMASINDAKİ TEMEL ETKEN: POPÜLER KÜLTÜR
MAIN FACTOR ON MUCH WATCHING MEDIA TELEVISION: POPULAR CULTURE

Author : Sedat CERECİ
Number of pages : 27-44

Abstract

21. yüzyılda popüler kültür den yaygın yaşam biçemi olarak var olmakta ve sayısız insan popüler kültürün ürünleri ve yaklaşımlarıyla yaşamaktadır. Sanayi Devrimi’nin ardından tüm dünyada büyük değişimler yaşanmış, yaşam biçemleri ve kültürler dönüşmüş, insanlar yeni ürünler ve yaklaşımlarla tanışmışlardır. Kırsal alanlarda geleneksel kültürle yaşayan insanlar kentsel alanlara göçmüş, burada farklı bir kültürle yaşamaya başlamışlardır. Kırsal alanlardan kentsel alanlara göçle birlikte geleneksel kültürün etkileri azalmış, modern kültür kentsel alanlarda egemen olmuştur. Çağdaş olanaklarla donanmış kent yaşamı içinde insanlar kırsal alanda olduğundan daha az çalışmakta, ancak daha çok problem yaşamakta ve daha çok rahatlamak ve eğlenmek istemektedir. Modern kent kültürünün yüksek ritimli yaşamı içinde televizyon, başlıca unsurlardan biri haline gelmiştir. En çok izlenen medya olarak televizyon, küresel bağlamda ortak alanlar oluşturup kültür paylaşımlarına neden olurken, farklılıkları ortadan kaldırarak çeşitliliğin gelişmesine engel olmaktadır. Televizyon yoğun biçimde tüketim alışkanlığını yaygınlaştırmakta, geleneksel kültürel değerlerin geçerliliğini azaltarak modern eğilimlerin yerleşmesine neden olmaktadır. Kentsel alanların temel yaşam biçemi olan popüler kültür, basit ve kolay yapısıyla kent yaşamını beslemekte, kent halkına eğlenceli iletiler aktarmaktadır. Popüler kültür içinde tüketerek ve eğlenerek mutlu olduklarına inanan insanlar da televizyondan beslenmekte, popüler kültürün yaklaşımlarını televizyon aracılığıyla izlemektedirler. Modern koşullarda yüksek yaşam ritmi içinde yaşayan insanların günlük gerilimlerden uzaklaşmak ve eğlenmek için hemen her gün izledikleri televizyon, popüler kültürün temel aktörü olarak rol oynamaktadır. Kolay anlaşılabilen tekrarlanabilen ürün ve yaklaşımlardan oluşan popüler kültür, televizyonun ana hammaddesini oluşturmakta ve tüm dünyaya televizyon aracılığıyla aktarılmaktadır. Popüler kültürle yaşayan insanlar da yaşamlarını sürdürmek için sürekli televizyon izlemektedir.

Keywords

Televizyon, Medya, Popüler Kültür, Tüketim, İzleyici

Read: 1,090

Download: 370