FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ KİMYA KAVRAMLARINI GÜNLÜK HAYATLA İLİŞKİLENDİREBİLMELERİNE YÖNELİK GELİŞİMSEL BİR ARAŞTIRMA
A DEVELOPMENTAL RESEARCH FOR SCIENCE TEACHERS CANDIDATES’ ASSOCIATING CHEMISTRY CONCEPTS WITH EVERYDAY LIFE

Author : Nagihan YILDIRIM -- Kader BİRİNCİ KONUR
Number of pages : 305-323

Abstract

Bu çalışmada, fen bilgisi öğretmen adaylarının bazı kimya kavramlarını günlük hayat olayları ile ilişkilendirme düzeylerinin araştırılması amaçlanmıştır. 1.sınıftan 4.sınıfa kadar gelişimsel olarak planlanan bu çalışmada, öğretmen adaylarında nasıl bir değişim olduğu ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Çalışmada gelişimci araştırma yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği programı 1, 2, 3 ve 4. Sınıflarında öğrenim gören toplam 159 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak günlük yaşamla ilişkilendirme testi (GİT) kullanılmıştır. Günlük yaşamla ilişkilendirme testi 14 açık uçlu sorudan oluşmaktadır. Öğretmen adaylarının kavramlarla ilgili sahip oldukları bilgileri ve düşünceleri daha derinlemesine açıklayabilmelerine olanak sağlamak amacıyla testte açık uçlu sorular kullanılmıştır. Günlük yaşamla ilişkilendirme testine öğrencilerin verdiği cevaplar anlama (A), kısmen anlama (KA), yanlış anlama (YA), Boş-cevapsız (B) kategorilerine göre sınıflandırılmıştır. Elde edilen bulgular doğrultusunda, öğrencilerin genel olarak ders kitaplarında veya öğretim sürecinde karşılaştıkları olaylara benzer durumları daha kolay açıklayabilirken farklı örnekler karşısında yeterli açıklamayı yapamadıkları belirlenmiştir. Bu durum öğrencilerin bilgileri anlayarak değil ezberleme yoluyla zihinlerine yerleştirdiklerini göstermektedir. Öğretmenler, derslerde dikkat çekici, merak uyandıran günlük hayat örneklerini farklı tekniklerle öğrenciye sunarak kendisinin deneyimler kazanabileceği öğrenme ortamları oluşturulabilirler. Derslerde ve yapılan genel sınavlarda fen kavramlarının günlük hayatla ilişkilendirmesine yönelik bazı sorulara yer verilmesi, öğrencilerin bu konulara daha önem vermelerini sağlayabilir. Bu ilişkilendirmeye sadece üniversite düzeyinde değil daha önceki öğretim süreçlerinde de önem verilmelidir.

Keywords

Fen Bilgisi, Öğretmen Adayı, Kimya Kavramları, Günlük Hayat

Read: 876

Download: 265