İLKOKULLARDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN YÖNLENDİRME EĞİTİMİNİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ (VAN ÖRNEĞİ)
THE VIEWS OF THE TEACHERS WHO WORK AT THE PRIMARY SCHOOLS ON THE DIFFICULTIES IN THE ADMİNİSTRATİON OF GUİDANCE EDUCATION

Author : Ahmet AKBABA -- Fikret EKEREN
Number of pages : 101-124

Abstract

Bu araştırmanın amacı Van ili merkez İlkokullarda görev yapan öğretmenlerin Yönlendirme Eğitiminin Uygulanması sürecinde karşılaşılan güçlüklerle ilgili öğretmen görüşlerinin belirlenmesidir. Araştırmada genel tarama modelinden yararlanılmıştır. Çalışmanın evreni, 2013-2014 eğitim öğretim yılında, Van merkezdeki 79 ilkokulda görev yapan öğretmenlerden oluşmaktadır. Örneklem ise Van merkez de bulunan okullar arasından kura yöntemle belirlenen 20 okulda görev yapan 93’i kadın, 106’si erkek olmak üzere toplam 199 öğretmenden oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak, araştırmacılar tarafından geliştirilmiş olan Üçlü likert tipi yanıtlama (1: Hiçbir Zaman, 2: Bazen, 3: Her Zaman) formatına sahip ve toplam 25 maddeden oluşan “Yönlendirme Eğitimi Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmanın veri analizleri SPSS for Windows 18.00 istatistik programı ile yapılmıştır. Araştırmanın güvenirlik analizlerinde; Ölçeğin Cronbach Alfa katsayısı .862, Standart sapması .622, Varyansı .387 olarak belirlenmiştir. Araştırma sonucunda, öğrencilerin, birbirlerinden farklı zekâ, yetenek ve kişilik özelliklerine sahip bu özellikleri ile beraber ilgi alanları da farklılık gösterdikleri, öğrencinin ilgi alana uygun alanlara, yönlendirilmeleri sonrasında daha başarılı olacağı, öğretmenlerin, ailelerden, rehberlik servisi ve yöneticilerden, yeterli desteği alamadığı, öğretmenlerin öğrenciyi yönlendirme bilgisinin ve diğer tüm yönlendirme amaçlı faaliyetlerinin de yetersiz olduğu, öğretmenlerin öğrenim düzeyi arttıkça, öğrenciyi tanıma ve geliştirme yeteneklerinin arttığı, yönlendirme çalışmalarının kolaylaştığı. Öğrencilerin, ilköğretim üçüncü sınıflardan itibaren öğretmen, aile, rehberlik servisleri, idareci ve eğitim müfettişlerinin ortak çalışması sonucunda ilgi ve kabiliyetlerine uygun bir yönlendirme eğitimine alınması, yönlendirme çalışmalarının, öğrencinin kendini tanıma ve geliştirmesinde oldukça önemli olduğu, rehberlik servisinin, sınıf öğretmenlerini yönlendirme amaçlı çalışmalarında tutulan dosyalar hakkında bilgilendirmesi, yönlendirme çalışmalarına ilkokuldan itibaren özen gösterilmesi, tüm öğretmenlere rehberlik çalışmaları hakkında hizmet içi eğitim verilmesi gibi sonuçlara ulaşılmıştır.

Keywords

Yönlendirme, İlkokul, Yönlendirme Eğitimi, Rehberlik Servisi

Read: 1,024

Download: 326