İNOVASYONA DAVRANIŞSAL YAKLAŞIMIN BİR YANSIMASI: KURUMSAL GİRİŞİMCİLİK
A REFLECTION OF BEHAVIORAL APPROACH TO INNOVATION: CORPORATE ENTREPRENEURSHIP

Author : Sema YİĞİT
Number of pages : 411-428

Abstract

Her örgüt için tartışmasız önemi olan inovasyon bu çalışmada örgütsel bir davranış olarak ele alınmıştır. Bu açıdan ele alındığında her davranış gibi inovasyon da bir süreç çerçevesinde incelenebilir. Bu süreç girişimcilik davranışına sahip birey veya bireylerce başlatılmakta ve yönetilmektedir. İşletmelerdeki bu girişimcilik davranışı literatürde kurumsal girişimcilik olarak yer almaktadır. Kurumsal girişimcilik faaliyetlerini etkileyen birçok bireysel ve örgütsel özellik vardır. Ayrıca inovasyon sürecini başlatan faktör olarak kurumsal girişimcilik üç boyut çerçevesinde ele alınmaktadır: Yeni iş kurma, stratejik yenilenme ve inovasyon. Ancak hem yeni iş kurma hem de stratejik yenilenme esasında süreç ve örgütsel inovasyon türüne örnek teşkil etmektedir. Bu yüzden aslında kurumsal girişimciliğin her boyutu ile inovasyonun her türü (ürün/hizmet, süreç, pazarlama ve örgütsel inovasyon) arasında doğrudan bir ilişki olduğunu söylemek çok da yanlış olmayacaktır. Bu ilişkileri ortaya koymak bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Bu amaçla kurumsal girişimcilik ve inovasyon arasındaki ilişki irdelemiş ve inovasyon sürecinin bir girdisi olarak ele alınan kurumsal girişimciliği etkileyen bireysel ve örgütsel faktörler belirlenmiştir. Ayrıca ele alınan her bir değişkeni ve değişkenler arasındaki ilişkileri gösteren bir model oluşturulmuştur.

Keywords

İnovasyon, İnovasyon Süreci, Girişimcilik, Kurumsal Girişimcilik, İç Girişimcilik

Read: 693

Download: 236