MATEMATİĞE İLİŞKİN AKADEMİK BAŞARI-ÖZYETERLİLİK VE TUTUM ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN BELİRLENMESİ

Author:

Number of pages: 343-366
Year-Number: 2015- 31

Abstract

Çalışmanın amacı; beşinci sınıf öğrencilerinin Matematiğe ilişkin akademik başarı-özyeterlilik ve tutum arasındaki ilişkilerin belirlenmesidir. Araştırmada nicel araştırma modellerinden ilişkisel tarama modeli kullanılmış ve veriler araştırmacı tarafından geliştirilen “Matematik Tutum Ölçeği” ve “Matematik Özyeterlilik Ölçeği” ile toplanmıştır. Araştırmanın evrenini Çanakkale ili beşinci sınıf öğrencileri, örneklemini ise Çanakkale İl merkezine bağlı 27 ilköğretim okulunda öğrenim gören toplam 1565 beşinci sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Çalışmanın beşinci sınıf öğrencilerinin Matematiğe ilişkin tutum düzeylerine ilişkin sonuçları; öğrencilerin Matematiğe ilişkin olumlu tutumlara sahip olduğu, Matematiğe ilişkin tutumların cinsiyete ve Matematik sınavları puan ortalamalarına göre farklılaşmadığı yönündedir. Çalışmanın beşinci sınıf öğrencilerinin Matematik özyeterlilik düzeylerine ilişkin sonuçları; öğrencilerin Matematik özyeterlilik düzeylerinin yüksek olduğu, Matematik özyeterlilik düzeylerinin kız öğrenciler lehine farklılaştığı ve Matematik özyeterlilik düzeylerinin Matematik sınavlarından aldıkları puanlara bağlı olarak değiştiği yönündedir. Çalışmanın Matematik özyeterlilik ve tutumun akademik başarıyı yordama düzeyine ilişkin sonuçları ise; beşinci sınıfta öğrenim gören öğrencilerin Matematik sınavlarındaki puanların, Matematik Tutum Ölçeğinden almış oldukları puanların ve Matematik Özyeterlilik Ölçeğinden almış oldukları puanların pozitif yönde ilişkili olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca çalışmada; Matematiğe ilişkin özyeterlilik değişkeninin akademik başarı üzerinde anlamlı bir yordayıcı iken Matematiğe ilişkin tutum değişkeninin akademik başarı üzerinde anlamlı bir yordayıcı olmadığı da elde edilen sonuçlar arasındadır.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to find out relationships between fifth grade students’ academic achievement, attitudes and self-efficacy towards maths. Relational screening model was used as a qualitative research model. Data was gathered by “The Maths Attitude Scale” and “The Maths Self-efficacy Scale” which were developed by the researcher. Target population of the study was fifth graders studying in the centre of Çanakkale province. The sampling of the study comprises 1565 fifth grade students from 27 primary schools. The results showed that, the participants have positive attitudes towards maths, but their attitudes do not differ according to their gender and their maths exam results. The results of the study in relation to the participants’ maths self-efficacy revealed that the participants have high levels of maths self-efficacy with female advantage and their maths self-efficacy levels differ according to their maths grades. The results of regression analysis for maths self-efficacy and attitude in relation to academic achievement revealed a positive correlation between fifth graders’ maths grades and their scores from Maths Attitude Scale and Maths Self-efficacy Scale. Additionally, the results also revealed that, while the variable of maths self-efficacy regressed on academic achievement, the variable of attitude for maths did not regress on academic achievement.

Keywords