BDÖ KULLANIMININ FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERİNİN TUTUM VE BAŞARILARINA ETKİSİ
THE EFFECT OF USING CAI IN SCIENCE AND TECHNOLOGY COURSE TO TEACHERS AND STUDENTS’ ATTITUDES AND ACHIEVEMENTS

Author : Fikriye ZENGİN -- Gamze KIRILMAZKAYA - Gonca KEÇECİ
Number of pages : 453-466

Abstract

Bu çalışma, Fen ve Teknoloji öğretmenlerinin bilgi iletişim teknolojileri kullanımına karşı tutumlarını tespit etmek ve BDÖ etkinlikleriyle gerçekleştirilen Fen ve Teknoloji dersinin öğrencilerin tutum ve başarılarına etkisini araştırmak amacıyla yapılmıştır. Çalışma, yirmi Fen ve Teknoloji öğretmeni ile bir ilköğretim okulunun toplam 58 öğrencisiyle yürütülmüştür. Çalışmada öğretmenlerle Fen ve Teknoloji dersinde bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanma düzeyleri ve tutumları hakkında yarı yapılandırılmış mülakatlar gerçekleştirilmiştir. Mülakat yapılan öğretmenlerin içinden gönüllü olan bir Fen ve Teknoloji öğretmeninin, dersleri 3 hafta, haftada 4’er saat deney ve kontrol grubu olmak üzere gözlenmiştir. Tüm dersler video kaydına alınmıştır. Deney grubunda Kimyasal Bağlar konusu, çeşitli bilgi ve iletişim teknolojilerinden faydalanarak öğretim yapılmıştır. Nicel veriler, Bilgisayar Tutum Anketi (BTÖ) ve Kimyasal Bağlar Başarı Testi (KBBT) ön test ve son test olarak uygulanan verilerden elde edilmiştir. Nitel veriler betimsel analiz yöntemi, nicel veriler ise ortak değişkenli çoklu varyans analizi (MANCOVA) ile analiz edilmiştir. Çalışmanın sonucunda, kimyasal bağlar konusunda BDÖ kullanımının öğrencilerin başarılarına etkisi anlamlı bulunurken, bilgisayar kullanımına karşı tutumları arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Elde edilen nitel verilere göre ise öğretmenlerin bir kısmının bilgi iletişim teknolojilerinden yararlan(a)madıkları ve olumsuz tutum içerisinde oldukları görülmüştür. FATİH projesiyle tüm okullarda teknoloji kullanımı hedeflenmesine rağmen mevcut durum değerlendirildiğinde bu durumun pek de mümkün olmadığı görülmektedir. Projenin başarılı olabilmesi için öğretmenlerin teknolojiyi kullanmama sebepleri irdelenmelidir.

Keywords

Bilgisayar Destekli Öğrenim, Öğrenme Nesneleri, Fen ve Teknoloji Dersi, Kimyasal Bağlar

Read: 673

Download: 227