OKUL ÖNCESİ VE SINIF ÖĞRETMENLERİNİN EMPATİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2014- 30
Language : null
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 509-514
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Toplumda sağlıklı bir iletişimin var olabilmesi için empatinin tüm bireylere kazandırılması gerekmektedir. Bunun için de önce öğretmenler bu davranışa sahip olmalıdır. Empati kurabilen bir öğretmen, kendisini öğrencilerinin yerine koyarak olaylara onların bakış açısıyla bakabilir. Bu da öğretmenin sınıf içinde yaşadığı yönetim ve iletişim sorunlarını en aza indirir. Okul öncesi ve sınıf öğretmenleri çocuğun hayatında önemli yer tutan, onları yaşama hazırlayan öğretmenlerdir. Çocuklarda empati becerilerinin gelişmesi için öğretmenin de empati becerilerine sahip olması gerekmektedir. Bu araştırmada okul öncesi ve sınıf öğretmenlerinin empati düzeyleri incelenmiştir. Araştırma genel tarama modelinde bir çalışmadır. İstanbul ili Kadıköy ve Beşiktaş ilçeleri ve Balıkesir ili merkezde görev yapan 75 okul öncesi ve sınıf öğretmeni araştırmanın çalışma grubunu oluşturmaktadır. Bu öğretmenlerin 35’i okul öncesi, 40’ı sınıf öğretmenidir. Veri toplama aracı olarak Empati Ölçeği (EÖ) kullanılmıştır. EÖ, Baron-Cohen ve arkadaşları tarafından geliştirilmiş olan ve empatiyi ölçen 40 soru ve çeldirici özellikte 20 soruyu içeren bir özbildirim ölçeğidir. Ölçek Bora ve Baysan (2009) tarafından Türkçeye uyarlanmıştır. EÖ’nin iç tutarlılığı ?= 0.84 bulunmuştur. Cronbach alfa katsayısı 0.85 olarak bulunmuştur Verilerin analizinde SPSS 15 paket programı kullanılmıştır . Istatistiksel teknik olarak da, bağımsız gruplar t Test ve varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Sonuç olarak öğretmenlerin cinsiyet ve çocuk sahibi olma durumlarıyla empati puanları arasında anlamlı fark bulunmuş, öğrenim durumu ve mesleki kıdem ile empati puanları arasında anlamlı farklılık bulunmamıştır.

Keywords

Abstract

In a society, to have a healty communication empathy must be gained all people. For this, first teachers must have empathy behaviour. Teachers who can develop empathy, can look from students side. So that, management and communication problems in classroom will be less. Preschool and primary school teachers who prepare children to life and take a important part of children. To develop empathic skills of children, teachers must have empathic skills. In this study, preschool and primary school teachers’ empathy levels was investigated. The research is a combing study. Working group is 75 preschool and primary school teachers in Beşiktaş, Kadıköy İstanbul and Balıkesir. 35 of them prescoo and 40 of them are primary school teachers. Empathy Quotient used for data collection. The scale have 40 questions, 20 of them are illusive. The scale was developed by Baron and Cohen (2008), adapted to Turkish culture by Bora and Baysan (2009). Internal consistency of the scale ?= 0.84. Cronbach alpha of the scale is 0.85. To analyze the data, SPSS 15 , statistic technique was independent samples t test and ANOVA. In conclusion, meaningful difference was found among the empathy points gender and having a child. There was no meaningful difference among empathy points and educational background and seniority of preschool and primary teachers.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics