OKUL ÖNCESİ VE SINIF ÖĞRETMENLERİNİN EMPATİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
INVESTIGATING EMPATHY LEVELS OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL TEACHERS

Author : Banu ÖZKAN
Number of pages : 509-514

Abstract

Toplumda sağlıklı bir iletişimin var olabilmesi için empatinin tüm bireylere kazandırılması gerekmektedir. Bunun için de önce öğretmenler bu davranışa sahip olmalıdır. Empati kurabilen bir öğretmen, kendisini öğrencilerinin yerine koyarak olaylara onların bakış açısıyla bakabilir. Bu da öğretmenin sınıf içinde yaşadığı yönetim ve iletişim sorunlarını en aza indirir. Okul öncesi ve sınıf öğretmenleri çocuğun hayatında önemli yer tutan, onları yaşama hazırlayan öğretmenlerdir. Çocuklarda empati becerilerinin gelişmesi için öğretmenin de empati becerilerine sahip olması gerekmektedir. Bu araştırmada okul öncesi ve sınıf öğretmenlerinin empati düzeyleri incelenmiştir. Araştırma genel tarama modelinde bir çalışmadır. İstanbul ili Kadıköy ve Beşiktaş ilçeleri ve Balıkesir ili merkezde görev yapan 75 okul öncesi ve sınıf öğretmeni araştırmanın çalışma grubunu oluşturmaktadır. Bu öğretmenlerin 35’i okul öncesi, 40’ı sınıf öğretmenidir. Veri toplama aracı olarak Empati Ölçeği (EÖ) kullanılmıştır. EÖ, Baron-Cohen ve arkadaşları tarafından geliştirilmiş olan ve empatiyi ölçen 40 soru ve çeldirici özellikte 20 soruyu içeren bir özbildirim ölçeğidir. Ölçek Bora ve Baysan (2009) tarafından Türkçeye uyarlanmıştır. EÖ’nin iç tutarlılığı ?= 0.84 bulunmuştur. Cronbach alfa katsayısı 0.85 olarak bulunmuştur Verilerin analizinde SPSS 15 paket programı kullanılmıştır . Istatistiksel teknik olarak da, bağımsız gruplar t Test ve varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Sonuç olarak öğretmenlerin cinsiyet ve çocuk sahibi olma durumlarıyla empati puanları arasında anlamlı fark bulunmuş, öğrenim durumu ve mesleki kıdem ile empati puanları arasında anlamlı farklılık bulunmamıştır.

Keywords

Empati, Okul Öncesi Öğretmeni, Sınıf Öğretmeni

Read: 727

Download: 233