İŞBİRLİĞİ İLE ÖĞRETİM YÖNTEMİNE DAYALI BEDEN EĞİTİMİ DERSLERİNİN 9–10 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARIN TEMEL MOTOR BECERİLERİNİN GELİŞİMİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
EXAMINING THE INFLUENCES OF THE PHYSICAL EDUCATION CLASSES AMONG 9-10 AGED CHILDREN GROUPS BASED ON COLLABORATIVE TEACHING METHODSOVER THEIR GROSS MOTOR SKILLS

Author : Cenk TEMEL -- Mustafa ALTINKÖK - Hasan KASAP - Esra VAZGEÇER
Number of pages : 291-304

Abstract

Bu araştırma, 12 haftalık işbirliği ile öğretim yöntemine dayalı beden eğitimi programının, 9–10 yaş grubu çocukların temel motor becerilerinin gelişimine etkisini incelenmek amacıyla yapılmıştır. Araştırmaya, 9–10 yaş grubu 69 öğrenci deney (34 erkek 35 kız) ve 70 öğrenci kontrol (35 kız 35 erkek) grubu, toplam 139 çocuk gönüllü olarak katılmıştır. Araştırmada uygulanan işbirliği ile öğretim yöntemine dayalı beden eğitimi programının çocukların temel motor becerileri üzerindeki etkisini araştırmak için; el ile top kontrol, ayak ile top kontrol, koşu koordinasyon, statik denge (flamingo), dikey sıçrama, esneklik, durarak uzun atlama, sürat, çeviklik, çabukluk ve tenis topu fırlatma testleri uygulanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde istatistik paket programı kullanılmıştır. Deney ve kontrol grubu arasındaki farklılığı bulmak için bağımsız t testi, deney ve kontrol grubunun ön–son test arasındaki farklılığı bulmak için ise eşleştirilmiş t testi uygulanmıştır. İstatistik sonuçlarına göre, deney ve kontrol grubu temel motor beceri ön test değerleri ortalamaları arasında, anlamlı bir farklılık bulunmazken, son test değerleri ortalamaları arasında, deney grubu lehine farkın anlamlı olduğu bulunmuştur (p

Keywords

Beden Eğitimi, İşbirliği İle Öğrenme, Temel Motor Beceriler

Read: 1,083

Download: 365