İŞBİRLİĞİ İLE ÖĞRETİM YÖNTEMİNE DAYALI BEDEN EĞİTİMİ DERSLERİNİN 9–10 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARIN TEMEL MOTOR BECERİLERİNİN GELİŞİMİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

Author:

Number of pages: 291-304
Year-Number: 2014- 30

Abstract

Bu araştırma, 12 haftalık işbirliği ile öğretim yöntemine dayalı beden eğitimi programının, 9–10 yaş grubu çocukların temel motor becerilerinin gelişimine etkisini incelenmek amacıyla yapılmıştır. Araştırmaya, 9–10 yaş grubu 69 öğrenci deney (34 erkek 35 kız) ve 70 öğrenci kontrol (35 kız 35 erkek) grubu, toplam 139 çocuk gönüllü olarak katılmıştır. Araştırmada uygulanan işbirliği ile öğretim yöntemine dayalı beden eğitimi programının çocukların temel motor becerileri üzerindeki etkisini araştırmak için; el ile top kontrol, ayak ile top kontrol, koşu koordinasyon, statik denge (flamingo), dikey sıçrama, esneklik, durarak uzun atlama, sürat, çeviklik, çabukluk ve tenis topu fırlatma testleri uygulanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde istatistik paket programı kullanılmıştır. Deney ve kontrol grubu arasındaki farklılığı bulmak için bağımsız t testi, deney ve kontrol grubunun ön–son test arasındaki farklılığı bulmak için ise eşleştirilmiş t testi uygulanmıştır. İstatistik sonuçlarına göre, deney ve kontrol grubu temel motor beceri ön test değerleri ortalamaları arasında, anlamlı bir farklılık bulunmazken, son test değerleri ortalamaları arasında, deney grubu lehine farkın anlamlı olduğu bulunmuştur (p

Keywords

Abstract

This research has been done to examine the efficiency of Teaching Method Based on Physical Education with the collaboration of 12 weeks, on 9–10 years old children's developments of basic motor skills and problem solving skills. The research group composed of children ages between 9-10, there were 69 student as experiments (35 female, 34 males) and 70 control students (35 girls 35 boys) participated on a voluntary basis as a group of 139 students in total. Cooperation with the Faculty of Physical Education program is based on the method applied in the study of children to investigate its effect on the basic motor skills, hand and ball control, foot and ball control, running coordination, static balance (flamingo), vertical jump, flexibility, standing long jump, speed, agility with the tennis ball throwing and agility tests. SPSS statistical software was used to analyze the data. To find the difference between the experimental and control group, independent test, both control and experimental group, to find the difference between pre and post-tests, paired samples t test was used. According to statistics, between the experimental and control group pre-test values in hand with the ball control, foot and ball control, running coordination, static balance (flamingo), vertical jump, flexibility, standing long jump, 30 meter sprint, agility and quickness with the no significant difference between the mean values of the tennis ball throwing test was found (p>0.05). Between the pre-test values, with the top hand control, foot and ball control, running coordination, static balance (flamingo), vertical jump, flexibility, standing long jump, 30 meter sprint, agility and quickness with a tennis ball throwing test significant differences between the mean values of the last tests were in favor of the 0.001 level (p

Keywords