TELEVİZYONUN OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARIN İŞBİRLİĞİ DAVRANIŞLARINA ETKİSİ VE EBEVEYN TUTMLARI
COOPERATION BEHAVIOR OF PRESCHOOL CHILDREN TO THE INFLUENCE OF TV AND PARENTAL ATTITUDES

Author : Ayhan BABAROĞLU
Number of pages : 335-355

Abstract

Bu çalışmanın amacı, anaokuluna devam eden 4- 5 yaş çocuklarının sosyal gelişimlerinde işbirliği davranışlarına televizyonun etkisini saptamak, çocukların televizyon izleme alışkanlıkları ve anne babaların konuya ilişkin yaklaşımları üzerinde durmaktır. Araştırmaya Türkiye’nin güneyinde yer alan Adana ilindeki resmi ve özel anaokullarına devam eden 249 çocuk ile bu çocukların anne ve babaları olmak üzere toplam 747 kişi dahil edilmiştir. Araştırmada çocukların davranış gelişimlerini değerlendirmek için “Davranış Derecelendirme Ölçeğinin, İşbirliği” alt boyutu ve çocuk ile ailesi hakkında bazı bilgilere ulaşmak amacıyla araştırmacı tarafından geliştirilen “Genel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Elde edilen bulgularda; annenin yaşı ve eğitim düzeyi ile babanın çalışma durumunun çocuğun işbirliği boyutundan aldığı puanlarda etkisinin olduğu saptanmıştır. Diğer taraftan, ailenin sosyo-ekonomik düzeyi, TV izleme süresi, anne-babaların kural koyma durumu, çocukların TV dışında ilgilendikleri aktiviteler, TV’nun çocukların oyunları üzerindeki etkisi, program tercihleri ve günlük olayları paylaşma durumları çocukların işbirliği davranış puanları üzerinde anlamı bir ilişki oluşturmamaktadır. Bu sonuçların yanı sıra ailelerin % 64. 3’nün çocuklarının TV izleme sürelerine ve izlediği programların niteliğine kurallar koydukları, çocukların % 47’nin günde 1- 2 saat televizyon izlediği, , çocukların % 82. 7’nin çocuk programlarını izlemeyi tercih ettikleri, TV’nun çocukların oyunları üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığı, çocukların TV izlemenin dışında resim yapmaktan, bilgisayarda oyun oynamaktan hoşlandıkları ve yine çocukların büyük çoğunlunun aileleriyle günlük olayları paylaştığı elde edilen diğer bulgulardandır.

Keywords

Çocuk, Sosyal Gelişim, İşbirliği Davranışı, Televizyon

Read: 684

Download: 226