TÜRKİYE’DE YAPILMIŞ ÇOCUĞUN MAĞDUR OLDUĞU CİNSEL İSTİSMAR OLGULARINI KONU ALAN BİLİMSEL ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ

Author:

Number of pages: 443-453
Year-Number: 2015- 31

Abstract

Bu araştırmanın amacı, Türkiye’de yapılmış çocuğun mağduru olduğu cinsel istismar olgularını konu alan bilimsel çalışmaların incelenmesidir. Betimsel nitelikte olan bu çalışmada, genel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmada örneklem seçimine gidilmeyerek çalışma evreninin tamamına ulaşılması hedeflenmiştir. Ancak, bazı çalışmaların yayınlanmasının kısıtlı olması ve bazı çalışmaların da tam metninin araştırmada yararlanılan veri tabanlarında bulunmaması nedeniyle, araştırmaya 30 çalışma dahil edilmiştir. Doküman incelemesi tekniği kullanılarak yapılan araştırma sonucunda, ulaşılabilmiş ilk çalışmanın 2001, son çalışmanın ise 2013 yılına ait olduğu görülmüştür. Araştırmada elde edilen bulgulara göre, tespit edilen toplam 3137 cinsel istismar olgusunda, istismara uğrayan çocukların %78.71’inin (n=2469)kız, %21.29’inin (n=668)ise erkek olduğu tespit edilmiştir. Araştırmada tespit edilen 1242 cinsel istismarcının %97.34’ünün (n=1209) erkek olduğu belirlenmiştir. Cinsel istismara uğrayan kız çocuklarının yaş ortalamalarının 11. 69, erkek çocukların yaş ortalamalarının ise 9.13 olduğu görülmüştür. Araştırmada sonuç olarak, konuyla ilişkin bilimsel ve akademik çalışmaların sayısının artmasının, ülke çapında olgularının kayıt altına alınmasının ve cinsel istismarı önlemeye yönelik programların yaygınlaştırılmasının önemine dikkat çekilmiştir.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to make an overreview of the scientific studies onducted in Turkey which examines the sexual abuse cases covering children as the victims. Study was designed as a descriptive study and survey model was used. In the study, no sampling method was performed as it was aimed to cover the study universe in total. But due to the limitations about the accessibility of some studies and the lack of the entire text on thedatabaselines, 30 studies were included in the study. As a result of this study which used document analysis technique, the earliest study was found to be made in 2001 and thelatest one in 2013. According to the findings of thestudy, in a total of 3137 sexual abuse cases, 78.71% (n=2469) of all victims are found to be female swhereas 21.29% (n=668) of the cases were found to be males. The average age of the children who were exposed tos exual abuse was 11.69 in girls and 9.13 in boys. As a result, it is arguedt hat it is important to conduct more scientific and academic studies as with the subject, to record cases in countrywide and widespread the prevention programs.

Keywords