TÜRKİYE’DE YAPILMIŞ ÇOCUĞUN MAĞDUR OLDUĞU CİNSEL İSTİSMAR OLGULARINI KONU ALAN BİLİMSEL ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ
AN OVERVIEW OF THE SCIENTIFIC STUDIES CONDUCTED IN TURKEY WHICH EXAMINES THE SEXUAL ABUSE CASES COVERING CHILDREN AS THE VICTIMS

Author : Utku BEYAZIT -- Aynur BÜTÜN AYHAN
Number of pages : 443-453

Abstract

Bu araştırmanın amacı, Türkiye’de yapılmış çocuğun mağduru olduğu cinsel istismar olgularını konu alan bilimsel çalışmaların incelenmesidir. Betimsel nitelikte olan bu çalışmada, genel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmada örneklem seçimine gidilmeyerek çalışma evreninin tamamına ulaşılması hedeflenmiştir. Ancak, bazı çalışmaların yayınlanmasının kısıtlı olması ve bazı çalışmaların da tam metninin araştırmada yararlanılan veri tabanlarında bulunmaması nedeniyle, araştırmaya 30 çalışma dahil edilmiştir. Doküman incelemesi tekniği kullanılarak yapılan araştırma sonucunda, ulaşılabilmiş ilk çalışmanın 2001, son çalışmanın ise 2013 yılına ait olduğu görülmüştür. Araştırmada elde edilen bulgulara göre, tespit edilen toplam 3137 cinsel istismar olgusunda, istismara uğrayan çocukların %78.71’inin (n=2469)kız, %21.29’inin (n=668)ise erkek olduğu tespit edilmiştir. Araştırmada tespit edilen 1242 cinsel istismarcının %97.34’ünün (n=1209) erkek olduğu belirlenmiştir. Cinsel istismara uğrayan kız çocuklarının yaş ortalamalarının 11. 69, erkek çocukların yaş ortalamalarının ise 9.13 olduğu görülmüştür. Araştırmada sonuç olarak, konuyla ilişkin bilimsel ve akademik çalışmaların sayısının artmasının, ülke çapında olgularının kayıt altına alınmasının ve cinsel istismarı önlemeye yönelik programların yaygınlaştırılmasının önemine dikkat çekilmiştir.

Keywords

Çocuk, İstismar, Cinsel İstismar

Read: 743

Download: 233