TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN İŞLETME PERFORMANSINA ETKİSİ: LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

Author :  

Year-Number: 2015- 34
Language : null
Konu : İşletme ve Üretim Yönetimi
Number of pages: 53-67
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Toplam Kalite Yönetimi, müşteri ve işgören memnuniyetini sağlamak amacıyla her faaliyetin sürekli iyileştirme anlayışı çerçevesinde, bilgi ve sistem yaklaşımı kullanılarak, tüm süreç ve aşamalarda kalite odaklı yürütülmesidir. İşletmenin ulaşmak istediği hedefler ile elde etiği çıktıların ne derece birbirlerine uygunluk gösterdiği ise bu çıktıların ölçülmesi ile mümkündür. Bu anlamda işletmelerde Toplam Kalite Yönetimi adına yürütülen faaliyetlerin işletme performansına olan etkisinin belirlenmesi bir işletmenin sahip olduğu kaynakların değerlendirilmesinin ötesinde geleceğe yönelik oluşturulacak amaç ve hedeflerinin belirlenmesi açısından da büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmasının temel amacı, Toplam Kalite Yönetimi uygulamalarının işletme performansına olan etkisini ortaya koymaktır. Çalışma kapsamında, Trabzon ve Gümüşhane illerindeki lojistik sektöründe çalışan personel üzerinde bir alan araştırması yapılmıştır. Anket sonucunda toplanan veriler SPSS programında analiz edilmiş ve değerlendirilmiştir. Gerçekleştirilen araştırma sonucunda Toplam Kalite Yönetimi uygulamalarının işletme performansı üzerinde olumlu etkilerinin olduğu görülmüştür. Yapılan değerlendirmeler sonucu, Toplam Kalite Yönetimi ile İşletme Performansını arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki olduğu tespit edilmiştir. Anahtar Sözcükler: Kalite, Toplam Kalite, Toplam Kalite Yönetimi, Lojistik, İşletme Performansı. JEL Kodu: M10, M 11, M12

Keywords

Abstract

TQM is a process to achieve costumer and business satisfaction by using information and system at all time and every stage with the focus on quality in all business activivities. It is important to measure the outcome of determinate goals for the business to be able to stand and survive in a competitive market. To determine how effective all business activities that are being carried for TQM is beyond the business enterprise’s sources evaluation, it is rather important to determine how to establish future purposes. The aim of this study is to determine effect of TQM on Business Enterprise Performance. Research is made on workers who work logistic business enterprise in Trabzon and Gümüşhane. Validy and reliability analysis are made on collected datas after survey and evaluated. According to research result, it’s understood that, TQM has a significant possitive effect on Business Enterprise Performance. With regard to evaluation, there is a significant relation between TQM and Business Enterprise performance. Key Words: Quality, Total Quality, Total Quality Management, Performance, Business Enterprise Performance.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics