TURKISH SAILORS IN THE PERIOD OF NATIONAL STRUGGLE

Author:

Number of pages: 99-112
Year-Number: 2015- 31

Abstract

Bu çalışma, Milli Mücadele döneminde 1919-1923 yılları arasında Türk Denizcilerinin faaliyetlerini içermektedir. Mondros Mütarekesi’ni takiben Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK tarafından başlatılan Milli Mücadele hareketinin zafere ulaşması bir nevi deniz yoluyla sağlanacak olan para, silâh, cephane malzeme ve personele bağlı olduğundan Batı Cephesi’ni her bakımdan beslemek için Karadeniz’de kaçak olarak bir deniz taşıma görevinin meydana getirilmesi zaruret olmuştur. Bu sebeple 10 Temmuz 1920 tarihinde Milli Müdafaa Vekâleti’ne bağlı olarak denizciliğe ait faaliyetleri yürüten “Umûr-ı Bahriye Müdürlüğü” teşkil edilmiştir. Bu müdürlüğün başlıca görevi, başta Karadeniz’deki nakliyât olmak üzere emrindeki deniz teşkillerini sevk ve idare etmek olmuştur. Milli Mücadele süresince Karadeniz’deki lojistik nakliyât faaliyetleri kapsamında, irili ufaklı 26 tekne ile yaklaşık 300 bin ton malzeme başta Sovyetler Birliği olmak üzere Karadeniz’deki muhtelif limanlardan Türk limanlarına taşınmış ve bu suretle Anadolu’daki cepheler desteklenmiştir. Bu dönemde bazı denizciler gizlice Anadolu’ya geçerek kara savaşlarına fiili olarak katılmış; bazıları ise Karadeniz’de ve Marmara’da lojistik nakliyatı kanları ve canları pahasına idame etmişlerdir. İstanbul’da kalan denizciler ise, Muavenet-i Bahriye Grubu’nu kurarak, Millî Hükümetin deniz gücünü personel ve materyal olarak desteklemiş ve aynı zamanda Millî Kuvvetlere istihbarat desteği sağlamıştır. Sonuç itibari ile Türk Denizcileri her türlü yokluk ve zorluklar altında dört yıl boyunca özellikle Karadeniz’deki nakliyatı yürütmek suretiyle, Batı Cephesi’nin ihtiyacı olan silah, cephane ve asker taşıması görevini ifa ederek, zaferin kazanılmasında büyük bir rol oynamışlardır.

Keywords

Abstract

This article is about the activities of Turkish Sailors during the period of National Struggle between the years of 1919 and 1923. Following the Armistica of Mondros, the National Struggle was started by the great leader Mustafa Kemal ATATÜRK. For this reason to win the victory, money, weapons, ammunition material and personnel had to be provided by the way of ships therefore it became necessity of organizing a smuggled naval transport function at the Black Sea for the support of the Western Front. As a result, on 10 July 1920, “Directoryship of Naval Affairs” had been established related to Ministry of National Defence that means “Naval actions, duties”. Main duty of this organization was the management of transportation and shipping at Black Sea. Throughout the Turkish War of Independence, nearly 300,000 tons of supplies of every kind were transported to the Turkish Harbors, particularly from the Soviet Russian and the other Black Sea Ports by 26 ships and boats of various sizes, to support the military fronts in Anatolia. In this period some sailors secretly moved to Anatolia, to participate in land battles actually. Their comrades contributed significantly to the strategic maritime struggle, particularly in the Black Sea and the Sea of Marmara. Those sailors who remained in İstanbul during this time, founded the undercover Naval Assistance Organization, and provided personnel and equipment to the maritime elements of the National Government. They also gave invaluable intelligence support to the National Forces fighting for the Turkish Independence.As a result we can say that Turkish Sailors through four years by carrying the transportation at Black Sea and performing the duties for the Western Front that requires weapons, ammunition and soldiers, had played an important role for the achievement of the Turkish Independence War.

Keywords