TURKISH SAILORS IN THE PERIOD OF NATIONAL STRUGGLE
MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİNDE TÜRK DENİZCİLERİ

Author : Figen ATABEY
Number of pages : 99-112

Abstract

Bu çalışma, Milli Mücadele döneminde 1919-1923 yılları arasında Türk Denizcilerinin faaliyetlerini içermektedir. Mondros Mütarekesi’ni takiben Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK tarafından başlatılan Milli Mücadele hareketinin zafere ulaşması bir nevi deniz yoluyla sağlanacak olan para, silâh, cephane malzeme ve personele bağlı olduğundan Batı Cephesi’ni her bakımdan beslemek için Karadeniz’de kaçak olarak bir deniz taşıma görevinin meydana getirilmesi zaruret olmuştur. Bu sebeple 10 Temmuz 1920 tarihinde Milli Müdafaa Vekâleti’ne bağlı olarak denizciliğe ait faaliyetleri yürüten “Umûr-ı Bahriye Müdürlüğü” teşkil edilmiştir. Bu müdürlüğün başlıca görevi, başta Karadeniz’deki nakliyât olmak üzere emrindeki deniz teşkillerini sevk ve idare etmek olmuştur. Milli Mücadele süresince Karadeniz’deki lojistik nakliyât faaliyetleri kapsamında, irili ufaklı 26 tekne ile yaklaşık 300 bin ton malzeme başta Sovyetler Birliği olmak üzere Karadeniz’deki muhtelif limanlardan Türk limanlarına taşınmış ve bu suretle Anadolu’daki cepheler desteklenmiştir. Bu dönemde bazı denizciler gizlice Anadolu’ya geçerek kara savaşlarına fiili olarak katılmış; bazıları ise Karadeniz’de ve Marmara’da lojistik nakliyatı kanları ve canları pahasına idame etmişlerdir. İstanbul’da kalan denizciler ise, Muavenet-i Bahriye Grubu’nu kurarak, Millî Hükümetin deniz gücünü personel ve materyal olarak desteklemiş ve aynı zamanda Millî Kuvvetlere istihbarat desteği sağlamıştır. Sonuç itibari ile Türk Denizcileri her türlü yokluk ve zorluklar altında dört yıl boyunca özellikle Karadeniz’deki nakliyatı yürütmek suretiyle, Batı Cephesi’nin ihtiyacı olan silah, cephane ve asker taşıması görevini ifa ederek, zaferin kazanılmasında büyük bir rol oynamışlardır.

Keywords

Milli Mücadele (Türk Kurtuluş Savaşı), Türk Denizcileri, Deniz Nakliyatı, Karadeniz, İtilaf Devletleri

Read: 1,208

Download: 389