OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINA DEVAM EDEN ÇOCUKLARIN ÖĞRETMENLERİYLE OLAN İLİŞKİLERİNİN SOSYAL BECERİ DÜZEYLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
A STUDY ON THE EFFECT PRESCHOOLER-TEACHER RELATIONSHIP ON SOCIAL SKILL LEVELS OF PRESCHOOLERS

Author : Devlet ALAKOÇ PİRPİR -- Sümeyya TATLI
Number of pages : 429-441

Abstract

Bu araştırma okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden çocukların, öğretmenleriyle olan ilişkilerinin sosyal beceri düzeylerine etkisini ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Tarama modelinde olan bu araştırmada, bağımlı ve bağımsız değişkenler arasında ilişkisel tarama yapılmış olup araştırmanın çalışma grubunu 2012-2013 eğitim öğretim yılında Sivas İl merkezinde yer alan Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bağımsız anaokullarında öğrenim gören alt ve üst sosyoekonomik grupta yer alan 348 çocuk ve bu çocukların öğretmenleri oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak; öğretmenin bireysel olarak öğrencilerle olan ilişkilerini algılamalarını ölçen 28 maddelik bir standart derecelendirme ölçeği olan Öğretmen-Çocuk İlişkileri Ölçeği (TheStudent-TeacherRelationshipScale), çocukların sosyal beceri ve problem davranışlarını ölçmek amacıyla ise 1994 yılında KennethW.Merril tarafından geliştirilmiş Anaokulu ve Anasınıfı Davranış Ölçeği (PKBS-2) ’nin “Sosyal Beceri Ölçeği” kullanılmıştır (Kıldan, 2008; Özbey, 2009). Çalışmanın istatistiksel değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistikler; ortalama, standart sapma, sayı ve yüzde olarak ifade edilmiştir. Verilerin normal dağılıma uyup uymadığı Kolmogorov-Smirnov testi ile değerlendirilmiştir. Yapılan “Kolmogorov-Smirnov Testi” sonuçları incelendiğinde; normal dağılıma uymadığı için iki grup karşılaştırmalarında Mann-Whitney U testi, ikiden fazla grup karşılaştırmalarında Kruskal-Wallis Varyans Analizi kullanılmıştır. Ölçek puanları arasındaki ilişki için de Spearman Sıra Korelasyonu Analizi yapılmıştır. Araştırma sonucunda; kız çocukların sosyal beceri düzeylerinin erkek çocuklardan anlamlı derecede yüksek olduğu, kardeşi olmayan çocukların kardeşi olanlara göre sosyal açıdan daha bağımsız oldukları, okul öncesi eğitime devam süresinin artmasının çocuğun sosyal bağımsızlık ve kabul becerisini olumlu yönde etkilediği saptanmıştır. Öğretmen Çocuk İlişki Ölçeğinden elde edilen puanlar ile Sosyal Beceri Ölçeğinin hem toplam puanı hem de tüm alt boyut puanları arasında pozitif yönlü anlamlı ilişkilerin olduğu belirlenmiştir.

Keywords

Okul Öncesi Eğitim, Öğretmen-Çocuk İlişki, Sosyal Beceri, Sosyal Bağımsızlık ve Kabul

Read: 714

Download: 238