ÜRDÜN ÜNİVERSİTESİ ŞERİA FAKÜLTESİ LİSANS FIKIH ÖĞRETİMİ
UNDERGRADUATE FIQH TEACHING IN JORDAN UNIVERSITY FACULTY OF SHARIA

Author : Ramazan KORKUT
Number of pages : 459-480

Abstract

Öğretim programları eğitim ve yönetim politikasına, kısa ve uzun vadeli hedeflere, toplumsal ihtiyaçlara, programı kuşatan sosyal, kültürel ve ekonomik yapıya bağlı olarak farklılık gösterir. Farklı eğitim/öğretim tecrübelerinden yararlanmak suretiyle mevcut tecrübeyi zenginleştirmek ve geliştirmek mümkündür. Genel anlamıyla formal informal, planlı veya plansız bir şekilde, bireyde istendik yönde davranış değişikliği meydana getirmek için icra edilen her türlü fıkıh faaliyeti, fıkıh eğitimi kapsamına girer. Fıkıh alanındaki bilgi, beceri ve değerlerin öğrenciye planlı bir süreç dahilinde öğrenciye kazandırılması ise fıkıh öğretimi olarak isimlendirilebilir. Bu yönüyle lisans ve lisansüstü düzeylerde bir program ve süreç dahilinde yürütülen her türlü fıkıh faaliyeti, fıkıh öğretimi sayılır. Fıkıh eğitim programlarının hedeflerini, içeriğini, eğitim durumlarını ve değerlendirme süreçlerini bizzat fıkıh hocalarımız belirlemektedir. Fıkıh öğretim ve öğrenimi alanındaki tecrübeye bir katkı sağlayacağını düşünerek, Ürdün Üniversitesi Şeria Fakültesindeki lisans fıkıh öğretim sistemini hedef, içerik ve yöntem gibi eğitimin temel dinamiklerini esas almak suretiyle incelemeyi faydalı gördük. Zira Fıkıh ve Fıkıh Usulü, Masarıfu’l-İslamiyye ve Usuluddin olmak üzere üç kısımda faaliyet gösteren Şeria Fakültesi, fıkıh öğretimi açısından önemli bir tecürübeye sahiptir. Ülkede yürürlükte olan Ahvali Şahsiye Kanunu, 1917 tarihli Osmanlı Aile Hukuku kararnamesinin devamı olup bu alanda şer’î mahkemeler çalışmaktadır. Ülkede finans bankacılığı gelişmiştir. Buna bağlı olarak Şeria fakültelerinde Masarıfu’l-İslamiyye isminde müstakil bölümler açılmıştır. Fıkıh usulünün temel konuları, füru fıkhın temel alanları müstakil birer derse dönüştürülerek derinliğine işlenmektedir.

Keywords

Fıkıh ve Fıkıh Usulü, Masarıfu’l-İslamiyye, Usuluddin, Fıkıh Öğretimi

Read: 634

Download: 214