DERS KİTAPLARINA GÖRE DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİNİN DİN ANLAYIŞI

Author:

Number of pages: 265-285
Year-Number: 2015- 31

Abstract

Din eğitimi ülkelerin tarihsel ve kültürel gelişim süreçlerinden etkilenmektedir. Hemen her ülkede devlet eliyle yürütülen din eğitimi öncelikle ülkedeki din devlet ilişkilerinin seyrine göre şekillenmektedir. Türkiye'de diğer dünya ülkelerinde olduğu gibi, devlet eliyle yürütülen din eğitimi de ülkenin hâkim politik ikliminden ve mevcut sosyo-politik gerilimlerinden etkilenmiştir. Din eğitimi dönemin siyasal, toplumsal, ekonomik, kültürel hatta askeri yönelimlerinden etkilenmiştir. Pek çok değişim geçirmekle birlikte kamusal din derslerinde, içinden geçtiği dönemin atmosferine ve özellikle de hâkim siyasal eğilimlerine paralel olarak, belli din anlayışları öne çıkarılmıştır. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi, söz konusu anlayışları önemli ölçüde günümüze taşımıştır. Bu anlayışlar içerisinde üç başat anlayış dikkati çekmektedir. Bunlardan ilki dini İslam olarak anlar ve geleneksel eğilimlerden beslenir. İkincisi genellikle Cumhuriyet ideolojisinin dine bakışından esinlenir ve dini bireysel, vicdani bir olgu olarak anlar. Sonuncu din anlayışı ise diğerlerine göre daha yeni bir anlayıştır. Bu din anlayışı ise dine dışarıdan ve daha objektif bir gözle bakmaya çalışır. Türkiye’de, Cumhuriyet tarihi boyunca, kamusal din derslerinin total din söylemi bu üç yaklaşım arasındaki gerilim alanlarında salınmıştır. Bu araştırmada, yürürlükteki Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinde bulunan üç farklı din anlayışı bilhassa ders kitaplarından hareketle incelenmiş ve çeşitli yönleriyle tartışılmıştır. Bu çerçevede dinin tanımı, anlamı ve dine ilişkin olarak atıf yapılan kavram ve nitelemelerin farklılaştığı, bu farklılaşmanın oluşturduğu gerilimin dersin teolojik yapısını anlamayı güçleştirdiği sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

Religious education is influenced by the historical and cultural development of the country. State-run religious education in each country is primarily shaped by the history of religion-state relations in the country. Such as all other country, in Turkey, religious education carried out by the state is influenced by the prevailing political climate in the country and the current socio-political tensions. Religious education influenced by the its period of political, social, economic, cultural and even militarist orientation. Although so much has changed, is highlighted certain religious understandings in public religious instruction parallel to the dominant political trend(s) and atmosphere in which passes through the of the period. The course has moved some religious understanding significantly to today. Three basic understanding of these insights are draws attention in. The first of these, understand the religion as “İslam” and fed from the moments of traditional trends. The latter is often inspired by the religious perspective of the Republican ideology and knowing the religion as in

Keywords