DERS KİTAPLARINA GÖRE DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİNİN DİN ANLAYIŞI
UNDERSTANDING OF RELIGION OF RELIGION CULTURE AND ETHICS COURSES ACCORDING TO THE TEXTBOOK

Author : Cemil OSMANOGLU
Number of pages : 265-285

Abstract

Din eğitimi ülkelerin tarihsel ve kültürel gelişim süreçlerinden etkilenmektedir. Hemen her ülkede devlet eliyle yürütülen din eğitimi öncelikle ülkedeki din devlet ilişkilerinin seyrine göre şekillenmektedir. Türkiye'de diğer dünya ülkelerinde olduğu gibi, devlet eliyle yürütülen din eğitimi de ülkenin hâkim politik ikliminden ve mevcut sosyo-politik gerilimlerinden etkilenmiştir. Din eğitimi dönemin siyasal, toplumsal, ekonomik, kültürel hatta askeri yönelimlerinden etkilenmiştir. Pek çok değişim geçirmekle birlikte kamusal din derslerinde, içinden geçtiği dönemin atmosferine ve özellikle de hâkim siyasal eğilimlerine paralel olarak, belli din anlayışları öne çıkarılmıştır. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi, söz konusu anlayışları önemli ölçüde günümüze taşımıştır. Bu anlayışlar içerisinde üç başat anlayış dikkati çekmektedir. Bunlardan ilki dini İslam olarak anlar ve geleneksel eğilimlerden beslenir. İkincisi genellikle Cumhuriyet ideolojisinin dine bakışından esinlenir ve dini bireysel, vicdani bir olgu olarak anlar. Sonuncu din anlayışı ise diğerlerine göre daha yeni bir anlayıştır. Bu din anlayışı ise dine dışarıdan ve daha objektif bir gözle bakmaya çalışır. Türkiye’de, Cumhuriyet tarihi boyunca, kamusal din derslerinin total din söylemi bu üç yaklaşım arasındaki gerilim alanlarında salınmıştır. Bu araştırmada, yürürlükteki Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinde bulunan üç farklı din anlayışı bilhassa ders kitaplarından hareketle incelenmiş ve çeşitli yönleriyle tartışılmıştır. Bu çerçevede dinin tanımı, anlamı ve dine ilişkin olarak atıf yapılan kavram ve nitelemelerin farklılaştığı, bu farklılaşmanın oluşturduğu gerilimin dersin teolojik yapısını anlamayı güçleştirdiği sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Din, Din Anlayışı, Laiklik, İslam

Read: 704

Download: 255