OKUL ÖNCESİ YÖNETİCİLERİNİN YARATICI LİDERLİK ÖZELLİKLERİ İLE VE OKUL İKLİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Author:

Number of pages: 455-467
Year-Number: 2015- 31

Abstract

olup olmadığını araştırmak amaçlanmıştır. İlişkisel tarama modeline uygun olan araştırmanın evreni 2013-2014 yılında, İstanbul’da görev yapan anaokulu öğretmenleri ve okulöncesi yöneticileri oluşturmaktadır. Örneklemini Küçükçekmece, Sultanbeyli, Kadıköy, Başakşehir, Esenler, Güngören, Kartal, Ataşehir, Maltepe, Avcılar, Kağıthane, Sarıyer, Bahçelievler, Beşiktaş’ta görev yapan 248 anaokulu öğretmeni ve 23 okul öncesi yöneticisi oluşturmaktadır. Araştırmada Yaratıcı Liderlik Ölçeği ve Okul İklimi Formu kullanılmıştır. Yaratıcı Liderlik Ölçeği cronbach alfa değeri ,98 ve Okul İklimi Ölçeği cronbach alfa değeri ,85 olarak bulunmuştur. Verilerin analizinde Pearson analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda yaratıcı liderlik ile okul iklimi arasında anlamlı bir ilişki olduğu; yaratıcı liderlik özelliklerinin cinsiyete göre anlamlı farklılık göstermediği ortaya çıkmıştır. Kadın öğretmenler erkek öğretmenlere göre, yöneticilerinin yaratıcı liderlik özelliklerini daha olumlu değerlendirmişlerdir. Ön lisans mezunu öğretmenler yöneticilerinin koçluk yapma ve birlikte çalışmaya odaklanma, problem çözme ve eleştirel düşünceye odaklanma özelliklerini lisans mezunu öğretmenlere göre daha olumlu değerlendirmişlerdir. Görev yılı fazla öğretmenlerin algısı yöneticilerinin yaratıcı olduğu yönünde çıkmıştır. Öğretmenlerin algılarına göre erkek yöneticilerin daha sınırlayıcı; kadın yöneticilerin daha yönlendirici ve samimi oldukları ortaya çıkmıştır. OİÖ yönlendiricilik alt boyutu incelendiğinde ise lisans mezunu yöneticilerin daha yönlendirici oldukları görülmüştür. Ayrıca kıdem yılı fazla olan öğretmenlerin kurumlarındaki okul iklimini daha olumlu algıladıkları ortaya çıkmıştır. Bu bulgular ışığında anaokullarındaki okul iklimi ve yaratıcı liderlik ilişkisine yönelik yapılabilecekler konusunda önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

between school climate and creative leadership.The method of this study is Relational Screening Model with universe of directors and teachers working in İstanbul in 2013-2014. The sample of this research consists of 248 preschool teachers and 23 preschool directors working in the region of Küçükçekmece, Sultanbeyli, Kadıköy, Başakşehir, Esenler, Güngören, Kartal, Ataşehir, Maltepe, Avcılar, Kağıthane, Sarıyer, Bahçelievler, Beşiktaş. Creative Leadership inventory and School Climate Questionnaire were used in this research. The cronbach’s alpha was found as ,98 for Creative Leadership Inventory and ,85 for School Climate Questionnaire.. To analyze the data Independent t Test, Pearson was used. In conclusion a meaningful relationship between creative leadership and school climate was found. But no meaningful relationship between creative leadership and gender was found. Female teachers evaluated their directors’ creative leadership features in a more positive manner than male teachers. Compared to undergraduate teachers, teachers with vocational school degree evaluated their directors’ coaching skills, focusing on cooperative working, problem solving and focusing on critical thinking in a more positive manner. More experienced teachers perceived their directors as creative. According to teachers’ perceptions, male directors are more restrictive; female directors are more directive and warm. Directors with undergraduate degree are found more directive when directing sub dimension of School Climate Questionnaire is analyzed. In the light of these findings, suggestions regarding the relationship between school climate in kindergarten and creative leadership are given.

Keywords