OKUL ÖNCESİ YÖNETİCİLERİNİN YARATICI LİDERLİK ÖZELLİKLERİ İLE VE OKUL İKLİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
THE RELATIONSHIP BETWEEN MANAGERS’ CREATİVE LEADERSHIP AND SCHOOL CLIMATE

Author : Münevver ÖZTÜRK -- Rengin ZEMBAT
Number of pages : 455-467

Abstract

olup olmadığını araştırmak amaçlanmıştır. İlişkisel tarama modeline uygun olan araştırmanın evreni 2013-2014 yılında, İstanbul’da görev yapan anaokulu öğretmenleri ve okulöncesi yöneticileri oluşturmaktadır. Örneklemini Küçükçekmece, Sultanbeyli, Kadıköy, Başakşehir, Esenler, Güngören, Kartal, Ataşehir, Maltepe, Avcılar, Kağıthane, Sarıyer, Bahçelievler, Beşiktaş’ta görev yapan 248 anaokulu öğretmeni ve 23 okul öncesi yöneticisi oluşturmaktadır. Araştırmada Yaratıcı Liderlik Ölçeği ve Okul İklimi Formu kullanılmıştır. Yaratıcı Liderlik Ölçeği cronbach alfa değeri ,98 ve Okul İklimi Ölçeği cronbach alfa değeri ,85 olarak bulunmuştur. Verilerin analizinde Pearson analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda yaratıcı liderlik ile okul iklimi arasında anlamlı bir ilişki olduğu; yaratıcı liderlik özelliklerinin cinsiyete göre anlamlı farklılık göstermediği ortaya çıkmıştır. Kadın öğretmenler erkek öğretmenlere göre, yöneticilerinin yaratıcı liderlik özelliklerini daha olumlu değerlendirmişlerdir. Ön lisans mezunu öğretmenler yöneticilerinin koçluk yapma ve birlikte çalışmaya odaklanma, problem çözme ve eleştirel düşünceye odaklanma özelliklerini lisans mezunu öğretmenlere göre daha olumlu değerlendirmişlerdir. Görev yılı fazla öğretmenlerin algısı yöneticilerinin yaratıcı olduğu yönünde çıkmıştır. Öğretmenlerin algılarına göre erkek yöneticilerin daha sınırlayıcı; kadın yöneticilerin daha yönlendirici ve samimi oldukları ortaya çıkmıştır. OİÖ yönlendiricilik alt boyutu incelendiğinde ise lisans mezunu yöneticilerin daha yönlendirici oldukları görülmüştür. Ayrıca kıdem yılı fazla olan öğretmenlerin kurumlarındaki okul iklimini daha olumlu algıladıkları ortaya çıkmıştır. Bu bulgular ışığında anaokullarındaki okul iklimi ve yaratıcı liderlik ilişkisine yönelik yapılabilecekler konusunda önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Okul İklimi, Yaratıcı Liderlik, Anaokulu, Okul Öncesi

Read: 741

Download: 234