BEYİN FIRTINASI TEKNİĞİNİN TÜRK SOYLU ÖĞRENCİLERİN YAZMA BECERİLERİNE ETKİSİ
EFFECT OF BRAINSTORMING TECHNIQUE ON TURKISH ORIGINED STUDENTS WRITING SKILLS

Author : Oğuzhan YILMAZ
Number of pages : 179-187

Abstract

İletişim teknolojilerinin geliştiği, her gün yeni bir teknolojinin insan hayatına girdiği modern dünyada nispeten format değiştirse de yazma eylemi hâlâ güncelliğini korumaktadır. Bunda elbette yazmanın temel ifade araçlarının başında olmasının payı büyüktür. Bu araştırma, beyin fırtınası tekniğinin Türk soylu öğrencilerin yazma becerilerini etkileyip etkilemediğini tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Deneysel modelin esas alındığı çalışmada, Ablay Han Uluslararası İlişkiler ve Dünya Dilleri Üniversitesi ile Kazak Millî Pedagoji Üniversitesi öğrencilerinden tesadüfi yollarla seçilmiş 24 kişilik bir çalışma grubu oluşturulmuştur. Çalışma için veri sağlamak amacıyla öğrencilere yazma konuları içeren yönergeler verilmiş, devamında öğrencilerden her bir yönergeyle ilgili bir yazı yazmaları istenmiştir. Nihayetinde yazılar tamamlandıktan sonra bu kâğıtlar öğrencilerden alınmış, kelime, cümle ve paragraf düzeyinde analiz birimlerine ayrılmıştır. Ardından öğrencilerin her bir metinde kullandığı kelime, cümle ve paragraf birimleri sayılarak bir öğrencinin metin oluştururken kullandığı kelime, cümle ve paragraf sayılarının ayrı ayrı ortalaması alınmıştır. Bu işlemin devamında elde edilen sonuçlar, SPSS 15.0 programı vasıtasıyla incelenmiştir. Çalışma sonunda yazma öncesi birtakım teknikleri (beyin fırtınası tekniği) kullanarak öğrencilerin ön bilgilerini harekete geçirmenin ve bu eksende onlara yazılar yazdırmanın daha fazla düşünce ile metni şekillendirmek noktasında öğrencilere katkı sağladığı görülmüştür. Öyle ki, yazma öncesinde beyin fırtınası tekniği ile yazı yazılacak konu hakkında fikir üreten öğrencilerin kontrol grubundaki öğrencilerden ortalama olarak 90 kelime, 11 cümle ve 3 paragraf daha fazla kullandıkları görülmüştür.

Keywords

Beyin Fırtınası, Yazma, Türk Soylu, Yöntem, Beceri

Read: 1,111

Download: 350