BEYİN FIRTINASI TEKNİĞİNİN TÜRK SOYLU ÖĞRENCİLERİN YAZMA BECERİLERİNE ETKİSİ

Author:

Number of pages: 179-187
Year-Number: 2015- 31

Abstract

İletişim teknolojilerinin geliştiği, her gün yeni bir teknolojinin insan hayatına girdiği modern dünyada nispeten format değiştirse de yazma eylemi hâlâ güncelliğini korumaktadır. Bunda elbette yazmanın temel ifade araçlarının başında olmasının payı büyüktür. Bu araştırma, beyin fırtınası tekniğinin Türk soylu öğrencilerin yazma becerilerini etkileyip etkilemediğini tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Deneysel modelin esas alındığı çalışmada, Ablay Han Uluslararası İlişkiler ve Dünya Dilleri Üniversitesi ile Kazak Millî Pedagoji Üniversitesi öğrencilerinden tesadüfi yollarla seçilmiş 24 kişilik bir çalışma grubu oluşturulmuştur. Çalışma için veri sağlamak amacıyla öğrencilere yazma konuları içeren yönergeler verilmiş, devamında öğrencilerden her bir yönergeyle ilgili bir yazı yazmaları istenmiştir. Nihayetinde yazılar tamamlandıktan sonra bu kâğıtlar öğrencilerden alınmış, kelime, cümle ve paragraf düzeyinde analiz birimlerine ayrılmıştır. Ardından öğrencilerin her bir metinde kullandığı kelime, cümle ve paragraf birimleri sayılarak bir öğrencinin metin oluştururken kullandığı kelime, cümle ve paragraf sayılarının ayrı ayrı ortalaması alınmıştır. Bu işlemin devamında elde edilen sonuçlar, SPSS 15.0 programı vasıtasıyla incelenmiştir. Çalışma sonunda yazma öncesi birtakım teknikleri (beyin fırtınası tekniği) kullanarak öğrencilerin ön bilgilerini harekete geçirmenin ve bu eksende onlara yazılar yazdırmanın daha fazla düşünce ile metni şekillendirmek noktasında öğrencilere katkı sağladığı görülmüştür. Öyle ki, yazma öncesinde beyin fırtınası tekniği ile yazı yazılacak konu hakkında fikir üreten öğrencilerin kontrol grubundaki öğrencilerden ortalama olarak 90 kelime, 11 cümle ve 3 paragraf daha fazla kullandıkları görülmüştür.

Keywords

Abstract

In the modern world where communication technologies improve and a new technology is introduced into man’s life, writing still maintains its importance though in different forms. Writing has of course the biggest role in the ways of basic expressions. The present study is to reveal whether brainstorming technique has an effect on Turkish origined students writing expressions. In the study where experimental design was adopted, a study group of 24 randomly selected students from Ablaihan International Relations and World Languages University and Kazakh Abai National Pedagogical University was composed. In order to collect data for the study, students were given instructions including writing topics then each student was instructed to conduct writing on each instruction. After writing was completed, data were collected and analyzed into words, sentence and paragraphs. Arithmetic means of words, sentences and paragraphs each student used in the texts were found separately. The results obtained were analyzed through SPSS 15.0 program. The results showed that using some technique (brainstorming) before writing prompting students prior knowledge and having them improve their writing skills in this sense contributed to the formation of the text with more thinking, so that before writing the students using brainstorming and making comments accordingly about the texts to be written used 90 words, 11 sentences and three paragraphs in average more than those in the control group.

Keywords