MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN PİYANO DERSİNE KARŞI TUTUMLARININ EŞLİK DERSİ BAŞARI DURUMLARI İLE KARŞILAŞTIRILMASI
THE COMPARISON BETWEEN THE ATTITUDES OF THE UNIVERSITY 4TH GRADE STUDENTS IN DEPARTMENT OF MUSIC EDUCATION TOWARDS PIANO COURSES AND THE SUCCESS IN CORREPETITION COURSE GRADES

Author : Serkan DEMİRTAŞ -- Hatice Onuray EĞİLMEZ
Number of pages : 421-428

Abstract

Bu araştırmada; Üniversitelerin Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü (G.S.E.B) Müzik Eğitimi Anabilim Dalı (A.B.D) 4. sınıf öğrencilerinin, piyano dersine karşı tutumlarının ölçülmesi ve bu tutumların, aynı öğrencilerin eşlik çalma dersi başarı durumları ile ilişkisinin incelenmesi ve karşılaştırılması hedeflenmektedir. Araştırmaya Pamukkale Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi Eğitim Fakültesi GSEB Müzik Eğitimi A.B.D’na devam eden 70 öğrenci katılmıştır. Araştırmada SPSS 16 paket programı kullanılarak değişkenler arası korelasyon katsayısı hesaplanmıştır. Öğrencilerin piyano dersine karşı tutumlarının belirlenmesinde, Tufan ve Güdek’in (2008) geliştirmiş olduğu “Piyano Dersine Yönelik Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde, öğrencilere uygulanan piyano dersine karşı tutum ölçeğinin sonuçları ile eşlik çalma dersi başarı durumları arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere Pearson Korelasyon katsayısı hesaplanmıştır. Bu doğrultuda öncelikle, piyano dersine karşı tutum ölçeği puanları ve eşlik dersi notlarının betimsel istatistik değerleri hesaplanmıştır. Sonrasında, bu iki toplam puanın Pearson korelasyon katsayısı hesaplamaya uygun olup olmadığı ve normallik sayıltısını test etmek amacı ile Kolmogorov-Smirnov z testi yapılmıştır. Bu çalışma, piyano dersi ile bu dersle bağlantılı olduğu düşünülen eşlik çalma dersinin ilişkisinin ortaya konulması ve bu alanda yapılacak çalışmalara sağlayacağı katkı açısından önemli görülmektedir. Araştırma sonucunda öğrencilerin piyano dersine karşı tutumlarının olumlu yönde olduğu görülmüştür. Piyano dersine karşı tutumun, eşlik çalma dersi başarı puanları ile ilişkisi 0’a yakın çıkmış olup, eşlik çalma dersi ile piyano dersi tutumu arasında bir ilişki görülmemiştir.

Keywords

Tutum, Piyano Eğitimi, Eşlik Çalma Dersi, Müzik Eğitimi, Piyano Eşlik

Read: 745

Download: 223