ÖĞRETMEN ADAYLARININ EĞİTİM İNANÇLARI VE DEĞERLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Author:

Number of pages: 327-341
Year-Number: 2015- 31

Abstract

Bu araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının eğitim inançları ve değerlerini incelemektir. Araştırmanın evrenini, Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde 2013-2014 eğitim öğretim yılında öğrenim görmekte olan öğretmen adayları oluşturmaktadır. Örneklemi ise uygun örnekleme yöntemiyle seçilen 240 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Veriler, Eğitim İnançları Ölçeği ve Portre Değerler Anketi ile toplanmıştır. Araştırma, öğretmen adaylarının değerleri ile eğitim inançlarının arasındaki ilişkiyi incelemesinden dolayı korelasyonel ve öğretmen adaylarının eğitim inançları ve değerlerinin demografik değişkenlerine göre farklılaşmasını incelemesinden dolayı tarama modelindedir. Öğretmen adaylarının değerler ve eğitim inançlarının cinsiyete göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için Bağımsız Örneklemler İçin T Testi, sınıf ve öğrenim görülen bölüme göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için Kruskal Wallis Testi ve öğretmen adaylarının değerler ve eğitim inançlarının arasındaki ilişkiyi incelemek için ise Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Analizi kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre; Araştırma bulgularına göre; cinsiyet değişkenine göre öğretmen adaylarının eğitim inançları ve değer puanları arasında anlamlı fark vardır. Sınıf düzeyi değişkenine göre öğretmen adaylarının değerler ve eğitim inançları puanlarından İlerlemecilik, Varoluşçuluk, Daimicilik ve Esasicilik puanları farklılaşmaktadır. Bölüm değişkenine göre öğretmen adaylarının değerler ve eğitim inançları puanları arasından İlerlemecilik, Varoluşçuluk ve Esasicilik puanları farklılaşmaktadır. Öğretmen adaylarının eğitim inançlarından İlerlemecilik, Yeniden Kurmacılık ve Daimicilik puanları ile değer puanları arasında pozitif yönde ve orta düzeyde ilişki varken, Varoluşçuluk ile değer puanları arasında pozitif yönde ve düşük düzeyde ilişki vardır. Öğretmen adaylarının Esasicilik ve değer puanları arasındaki ilişki anlamsızdır.

Keywords

Abstract

Purpose of this study is to examine values and educational beliefs of teacher candidates. Study was conducted with 240 teacher candidates. Educational Belief Scale and Portrait Values Questionnaire was used. The study design was detemined correlational cause relationship between value and educational beliefs of teacher candidates was examined. Besides research design was survey model cause difference between value and educational beliefs of teacher candidates were examined according to independent variables. Independent Samples t-test was used to examine the difference between values and educational beliefs of teacher candidates according to gender, Kruskal Wallis Test was used t used to examine the difference between values and educational beliefs of teacher candidates according to class and field of study. Pearson Product Moment Correlation Analysis was used to examine the relationship between teacher candidates' educational beliefs and values. Those are found; value and educational beliefs of teacher candidates differ according to gender. Progressivism, Existentialism, Perennialism and Essentializm points of teacher candidates differ according to class. Progressivism, Existentialism and Essentializm points of teacher candidates differ according to field of study. There is a positive and moderate relationship between Progressivism, Perennialism, Reconstructivizm and value points of teacher candidates and a positive and low relationship between Existentialism and value points. And also the relationship between Essentializm and value points isn’t significant.

Keywords