ÖĞRETMEN ADAYLARININ EĞİTİM İNANÇLARI VE DEĞERLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
A STUDY ON THE VALUES AND EDUCATIONAL BELIEFS OF TEACHER CANDIDATES

Author : AYŞEGÜL KADI -- Osman Ferda BEYTEKİN
Number of pages : 327-341

Abstract

Bu araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının eğitim inançları ve değerlerini incelemektir. Araştırmanın evrenini, Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde 2013-2014 eğitim öğretim yılında öğrenim görmekte olan öğretmen adayları oluşturmaktadır. Örneklemi ise uygun örnekleme yöntemiyle seçilen 240 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Veriler, Eğitim İnançları Ölçeği ve Portre Değerler Anketi ile toplanmıştır. Araştırma, öğretmen adaylarının değerleri ile eğitim inançlarının arasındaki ilişkiyi incelemesinden dolayı korelasyonel ve öğretmen adaylarının eğitim inançları ve değerlerinin demografik değişkenlerine göre farklılaşmasını incelemesinden dolayı tarama modelindedir. Öğretmen adaylarının değerler ve eğitim inançlarının cinsiyete göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için Bağımsız Örneklemler İçin T Testi, sınıf ve öğrenim görülen bölüme göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için Kruskal Wallis Testi ve öğretmen adaylarının değerler ve eğitim inançlarının arasındaki ilişkiyi incelemek için ise Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Analizi kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre; Araştırma bulgularına göre; cinsiyet değişkenine göre öğretmen adaylarının eğitim inançları ve değer puanları arasında anlamlı fark vardır. Sınıf düzeyi değişkenine göre öğretmen adaylarının değerler ve eğitim inançları puanlarından İlerlemecilik, Varoluşçuluk, Daimicilik ve Esasicilik puanları farklılaşmaktadır. Bölüm değişkenine göre öğretmen adaylarının değerler ve eğitim inançları puanları arasından İlerlemecilik, Varoluşçuluk ve Esasicilik puanları farklılaşmaktadır. Öğretmen adaylarının eğitim inançlarından İlerlemecilik, Yeniden Kurmacılık ve Daimicilik puanları ile değer puanları arasında pozitif yönde ve orta düzeyde ilişki varken, Varoluşçuluk ile değer puanları arasında pozitif yönde ve düşük düzeyde ilişki vardır. Öğretmen adaylarının Esasicilik ve değer puanları arasındaki ilişki anlamsızdır.

Keywords

Değerler, Öğretmen Adayları, Eğitim İnançları

Read: 818

Download: 255