FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ SAĞLIKLI VE DENGELİ BESLENMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ İLE BESLENME ALIŞKANLIKLARI

Author:

Number of pages: 387-398
Year-Number: 2015- 32

Abstract

Günümüzde sağlıklı ve dengeli beslenme üzerine yapılan vurgunun önemli ölçüde arttığı günümüzde; gerek Sağlık Bakanlığı gerekse pek çok medya kurumu konunun önemine dikkat çekmektedir. Çocukların doğru beslenme alışkanlıkları kazanabilmeleri, obezitenin özellikle çocukluk çağında artış gösterdiği günümüzde oldukça önemli bir konu haline gelmiştir. Sıklıkla tüketilen fast-food ve hazır gıda gibi pek çok zararlı yiyecek, çocukların beslenmeleri ile sağlıkları üzerinde olumsuz etkilere neden olmaktadır. Bu nedenle pek çok kamu spotu da halkı, sağlıklı-dengeli beslenme konularında bilinçlendirmeye ve spor gibi çeşitli aktiviteleri yapmaya teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda küçük yaşlarda olan öğrencilerin sağlıklı ve dengeli beslenme ile ilgili doğru alışkanlıklar geliştirilebilmeleri için, okullara ve öğretmenlere düşen görevin oldukça önemli olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle araştırmada geleceğin öğretmenleri olan öğretmen adaylarının sağlıklı ve dengeli beslenmeye ilişkin görüşleri ile beslenme alışkanlıklarının tespit edilmesi amaçlanmıştır. Araştırma deneysel olmayan nitel araştırma tasarımına sahip olup; durum çalışmasına uygun olacak nitelikte planlanmıştır. Araştırma 2009-2010 eğitim-öğretim yılında gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya İstanbul ilinde bulunan büyük ölçekli bir üniversitenin 3. sınıfında öğrenim görmekte olan 28 öğretmen adayı katılmıştır. Araştırma verileri, araştırmacılar tarafından hazırlanan 8 açık uçlu soru kullanılarak toplanmıştır. Araştırmada açık uçlu sorulardan elde edilen veriler, nitel araştırma veri analiz yöntemlerinden biri olan içerik analizi kullanılarak değerlendirilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda öneriler getirilmiştir.

Keywords

Abstract

Today, healthy and balanced nutrition is given more importance, and both The Ministry of Health and several media organizations lay stress on this. Proper eating habits is being one of the important point especially for the days of increasing obesity rates beyond the children. Many harmful food such as fast-food and prepared-food, cause adverse effects on the health and feding of children. Especially several public information films aim at raising awareness of healthy-balanced nutrition on people and also at prompting them to do various activities like sports. In this regard, it is thought that teachers’ and schols duty is crucial in order to develop the comprehension of the little students on the obesity concept and to make them acquire true habits for nutrition. Therefore, in this study, it is aimed to determine the views of the teacher candidates, who are the teachers of the future, on healthy-balanced nutrition and eating habits. The study was planned as having qualitative research design that is not experimental and being appropriate for group work. The research was done in 2009-2010 academic year. 28 teacher candidates who were at third grade at a very big university in Istanbul participated in this study. Study data were gathered by using 8 open ended questions prepared by the researchers. Whereas the data obtained from the open ended questions were assessed by using content analysis that is among the qualitative research data analysis methods.

Keywords