İLK VE ORTAOKUL MÜDÜRLERİNİN ÇATIŞMA YÖNETİM STRATEJİLERİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN ALGILARI

Author:

Number of pages: 21-43
Year-Number: 2015- 31

Abstract

Bu araştırmanın amacı, ilk ve ortaokul müdürlerinin, okulda yaşanan çatışmaları yönetme stratejilerine ilişkin öğretmen algılarını belirlemektir. Eğitim örgütleri demokratik kuruluşlardır. Demokrasi kuralları özellikle ilkokullardan başlayarak öğrencilere yaparak yaşayarak öğretilir. Okullarda her türlü görüşü taşıyan farklı sendikalara üye olan öğretmenlere rastlamak mümkündür. Farklılıklar, zaman zaman okul içi uygulamalardan dolayı, gizli veya açık çatışmaya dönüşebilmektedir. Okullarda çatışma daha ziyade demokratik eylemler şeklinde olsa da soruşturmalara dönüşen olaylara da rastlanabilmektedir. Betimsel tarama modelinde yapılan araştırmanın evrenini, 2013-2014 eğitim öğretim yılında Van merkezde bulunan 76 ilk ve ortaokulda görev yapan 2364 öğretmenden oluşmaktadır. Örneklem ise Random yöntemiyle belirlenen 10 ilk ve 7 ortaokulda görev yapan 116’sı kadın, 126’sı erkek olmak üzere toplam 242 öğretmenden oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak, Rahim tarafından geliştirilen ve Gümüşeli tarafından Türkçe ’ye uyarlanan 5’li likert tipinde 28 maddeden oluşan “Çatışma Yönetim Stilleri Ölçeği” ile Kişisel bilgi formu kullanılmış çözümleri ise SPSS programıyla yapılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmenler, okul müdürlerinin herhangi bir sorun karşısında öğretmenlerle birlikte hareket ettiği ve herkesi memnun edecek şekilde çözümler ürettiği, çözüm üretme sürecinde öğretmenlerin ve okulun çıkarlarının ön planda tutulduğu, erkek öğretmenlerin fikirlerinin bayan öğretmenlere daha çok önemsendiği, ayrıca öğrenim durumu yüksek olan öğretmenlerin işbirliği içinde hareket etme konusunda daha olumlu görüşlere sahip oldukları gibi sonuçlara ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to determine teachers’ perceptions about primary school and secondary school administrators’ Education organizations are democratic institutions. Democracy rules have especially been taught learning-by-doing as from primary school period. It’s possible to encounter with teachers member of different unions. From time to time

Keywords