GENEL, ÖZENGEN VE MESLEKİ MÜZİK EĞİTİMİ SÜRECİ İÇİNDE VERİLEN KEMAN EĞİTİMİNDE KARŞILAŞILABİLECEK OLASI GÜÇLÜKLER
THE DIFFICULTIES THAT CAN BE ENCOUNTERED IN THE VIOLIN EDUCATION IN THE PROCESS OF GENERAL, VOLUNTEER AND VOCATIONAL MUSICAL EDUCATION

Author : Ahmet Ulvar TANRIÖVER -- Gülşah BAŞARAN TANRIÖVER
Number of pages : 555-567

Abstract

Müzik, yaşamın her evresinde ve hemen her alanında insanı saran, insanın neredeyse onsuz edemediği bir olgudur. Müzik eğitimi ise, bireyin müzikal özelliklerinde değişim gelişim ve etkileşim yapma sürecidir. Çalgı eğitimi yoluyla öğrenci yeteneğini geliştirecek, müzikle ilgili becerilerini zenginleştirecek, müzik beğenisini yüksek bir düzeye çıkarmaya çalışacaktır. Ayrıca çalgı eğitimi yoluyla öğrenciler müziksel işitmelerini, birlikte müzik yapma yeteneklerini geliştirecekler, düzenli ve disiplinli çalışma alışkanlıkları edineceklerdir. Ulusal ve evrensel müzik sanatını çalgı eğitimi yoluyla tanıma fırsatı bulacaklar, izledikleri konserler ile eleştirme gücü kazanacaklardır(MEB 1996:282).Müzik eğitiminin en önemli parçalarında biri olan çalgı eğitimi bunun paralelinde keman eğitimi, bireyin gelişim sürecinde önemli katkılar sağlamaktadır. Bu araştırmada, genel, mesleki ve özengen müzik eğitim süreci içinde verilen keman eğitiminde karşılaşılabilecek güçlüklerin tarama yöntemi kullanarak incelemesi amaçlanmıştır. Yine bu araştırma genel, mesleki ve özengen müzik eğitimi açısından keman eğitiminde karşılaşılan güçlüklerin vurgulanması açısından önemlidir. Bu araştırma “betimsel araştırma” niteliğindedir

Keywords

Müzik, Müzik Eğitimi, Keman Eğitimi, Öğretmen, Keman Tekniği

Read: 723

Download: 233