YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KALIP SÖZLER: “BABAM VE OĞLUM” FİLM ÖRNEĞİ
FORMULAIC EXPRESSIONS ON TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE: A CASE STUDY “FATHER AND SON” FILM

Author : Fatih YILMAZ -- Yasemin ERTÜRK ŞENDEN
Number of pages : 187-202

Abstract

İnsanlar çeşitli nedenlerden ötürü değişen dünyaya ayak uydurmak için yabancı dil öğrenme ihtiyacı hissetmektedirler. Türkiye’nin stratejik önemi ve diğer ülkelerle olan ilişkilerinin neticesinde yabancı dil olarak Türkçe öğrenme isteği ve ihtiyacı özellikle son zamanlarda önem kazanmıştır. Türkçe köklü bir dil olmasına rağmen Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi oldukça yeni bir alandır. Yabancı dil öğretimi, ana dildeki kavramların karşılığını hedef dilde bulup ifade etmek değil; o sözcüklerin hangi ortamlarda, ne zaman kullanılacağını bilmektir. Bunu kazanabilmek ise o dile etki eden unsurlardan kültür aktarımı ile mümkündür. Kültür, günlük hayatta çarşıda, pazarda, okulda, evde konuşulan kelimelerde; deyimlerde, atasözlerinde ve türkülerde gizlidir. Günümüzde dilbilimciler yabancı dil öğretimini kültür aktarımı olarak görmektedir. Hedef kültüre ait insanlarla sağlıklı iletişim kurabilmek dil bilgisi ve gramer yapısının ötesinde hayata onların penceresinden bakmayı gerektirir. Türkçenin sözlü kültür varlığını atasözü, deyim ve kalıp sözler gibi kalıplaşmış dil birimleri oluşturur. Bunlardan kalıp sözler toplumun hafızasında belli durumlarda söylenerek iletişimi kolaylaştırmasıyla bilinmektedir. Bu çalışmada Babam ve Oğlum filminde geçen kalıp sözler tespit edilmiştir. Belirlenen kalıp sözler ise anlamlarına ve işlevlerine göre 23 başlık altında gruplandırılmıştır. Bu film, dil seviyesi ve yaş grubu uygun öğrencilere birçok kalıp sözün nerede ve ne zaman kullanacağı hakkında bilgi, gerçek bir kültürel deneyim kazandıracaktır. Filmde, kalıp sözlerin geçtiği diyaloglar değiştirilmeden yazılmıştır. Filmler hem temel dil becerilerinin kazandırılmasında hem de gerçek hayatı ve kültürü yansıtmasıyla en etkili görsel-işitsel materyallerdir. Bu tarz materyaller sayesinde Türkçe öğrenen öğrencilerin Türk kültürüne karşı tutumları ve bakış açıları değişebilir. Film öncesinde, sırasında ve sonrasında öğretmenin hazırlayacağı etkinliklerle de öğrenme ortamı zengin bir hâle getirilebilir.

Keywords

Kalıp Sözler, Film, Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi, Kültür Aktarımı, İşitsel Görsel Materyaller

Read: 1,199

Download: 384