REVİZE BLOOM TAKSONOMİSİNİN GENEL YAPISI: GEREKÇELER VE DEĞİŞİKLİKLER
GENERAL STRUCTURE OF THE REVISED BLOOM’S TAXONOMY: REASONS AND MODIFICATIONS

Author : Zeynep DEMİRTAŞ -- Ömer F. TUTKUN - Serhat ARSLAN - Duygu GÜR ERDOĞAN
Number of pages : 57-62

Abstract

Bu çalışmanın amacı, 2001 yılında revize edilen Bloom taksonomisi işe ilgili şu sorulara yanıt aranmasıdır: 1- 1956 yılından bu yana yaygın olarak kullanılmakta olan Bloom taksonomisinin revize edilme gerekçeleri nelerdir? 2- Revize edilmiş Bloom taksonomisindeki değişiklikler nelerdir? Araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden tanımlayıcı (descriptive) yöntem kullanılmıştır. Araştırma problemlerine yönelik olarak, ilgili alan yazından elde edilen verilerin analizi ile ulaşılan sonuçlar şunlardır: 1- Yeniçağ 21. yüzyılda oluşan yeni anlayışlar ve bilgi birikimleri doğrultusunda, öğrenme-öğretme süreçleri ile ilgili değişiklikler kapsamında, orijinal taksonominin yenilenerek, yeni yüzyıla uygun bir yapıya gelmesi gereği doğmuştur. 2- Revize taksonomi ile orijinal taksonomideki katı hiyerarşik çerçeve daha esnek bir hale getirilmiş ve bir kategorinin diğeri ile daha çok bitişik olmasına olanak sağlanmıştır. 3- Revize taksonomide yapılan terminolojik ve yapısal yenilikler, öğretimin planlanması sürecini daha kolay hale getirmiştir. 4- Bilgi ve bilişsel boyut olarak alt basamakların revize edilmesi ve sayısının arttırılması, hedef yazmayı kolaylaştırarak, değerlendirme sürecinde performans değerlendirmeyi olanaklı kılmıştır.

Keywords

Bloom Taksonomisi, Revize Bloom Taksonomisi, Bilişsel Alan, Öğretme-Öğrenme, Eğitim Programı

Read: 1,233

Download: 400