DIŞA AÇIKLIĞIN ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ

Author :  

Year-Number: 2015- 33
Language : null
Konu : İktisat
Number of pages: 455-463
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Ekonomik alanda hem gelişmiş, hem de gelişme yolunda olan ülkelerde benimsenen ekonomik sistem ve buna bağlı olarak uygulanan ekonomi politikaları giderek benzerlik göstermektedir. Dünya ticareti giderek serbestleşme eğilimindedir. Uluslararası ekonomik ilişkilerde korumacılık anlayışının yerine serbest ticaret görüşü benimsenmekte ve ülkelerin dışa açıklık oranı artmaktadır. Dışa açıklık kavramı genel olarak, bir ekonominin küresel ekonomik güçlerle bütünleşme derecesini belirtmektedir. Küreselleşme sürecinin ekonomik, siyasal ve teknolojik faktörlerin etkisiyle hız kazandığı 1980’li yıllarda, dışa açıklık kavramı ekonomi yazınında ön plana çıkan tartışma konularından biri haline gelmiştir. Ülkeler dışa açıklıklarına göre sıralanmış ve dışa açıklığın tanımı ve ölçümü konusunda farklı görüşler ortaya çıkmıştır. Dışa açıklığın hesaplanmasında kullanılan ölçütler konusunda araştırmacılar arasında görüş birliği sağlanamamıştır. Ampirik çalışmalarda farklı dışa açıklık ölçütleri kullanılmıştır. Dışa açıklık ile ilgili en önemli sorun gözlemlenebilir bir değişken olmamasıdır. Dışa açıklığın ölçüm yöntemlerinden bir tanesi kukla değişken kullanılarak dışa açıklık endeksleri elde edilmesidir. Diğer bir yöntem ticaret payları yani ihracat ve/veya ithalatın Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH)’ya oranıdır. Ticaret payları yöntemi, verilere ulaşımın kolaylığı nedeniyle en çok kullanılan yöntemdir. Çoğu ülke için veriler elde edilebilir olduğundan, ülkeler arasında karşılaştırma da yapılabilmektedir. Başka bir ölçüm yöntemi, dışa açıklığın etkilerine dayalı olan ticaretin önündeki başlıca engellerin ölçülmesidir. Çalışmada dışa açıklık kavramı tanımlanmış ve farklı ölçüm yöntemleri açıklanmıştır

Keywords

Abstract

In the economic field, both developed as well as in the developing countries, adopted the economic system and economic policies are applied accordingly increasingly similar. World trade liberalization tends gradually. Being adopted free trade instead of protectionism opinion and understanding of international economic relations are increasing openness of the country. The concept of openness in general, refers to the degree of integration with the global economic power of an economy. Of economic globalization, political and technological factors that influence the speed gained 1980s, the concept of openness literature of economy has become one of the discussion topics to the forefront. Countries are ranked according to the openness and appeared different views on the definition of openness and measurement. Researchers about the criteria used in the calculation of openness between the consensus was not achieved. Openness different criteria were used in the empirical study. Most important problems related to openness can not be observed a variable. One method of measurement openness is obtained openness index measurement method using dummies. Another method that trade shares of export and / or import of the Gross Domestic Product (GDP), or ratio. Commercial interests method is the most commonly used method because of the ease of access to data. Since most of the data can be obtained for the country, the comparison can be made between countries. Another method of measurement is to measure the main obstacles to trade, which is based on the effects of openness. Defined the concept of openness in the study and explained the different measurement.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics