DIŞA AÇIKLIĞIN ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ
MEASURING METHODS OF OPENNESS

Author : Burcu YILMAZ ŞAHİN
Number of pages : 455-463

Abstract

Ekonomik alanda hem gelişmiş, hem de gelişme yolunda olan ülkelerde benimsenen ekonomik sistem ve buna bağlı olarak uygulanan ekonomi politikaları giderek benzerlik göstermektedir. Dünya ticareti giderek serbestleşme eğilimindedir. Uluslararası ekonomik ilişkilerde korumacılık anlayışının yerine serbest ticaret görüşü benimsenmekte ve ülkelerin dışa açıklık oranı artmaktadır. Dışa açıklık kavramı genel olarak, bir ekonominin küresel ekonomik güçlerle bütünleşme derecesini belirtmektedir. Küreselleşme sürecinin ekonomik, siyasal ve teknolojik faktörlerin etkisiyle hız kazandığı 1980’li yıllarda, dışa açıklık kavramı ekonomi yazınında ön plana çıkan tartışma konularından biri haline gelmiştir. Ülkeler dışa açıklıklarına göre sıralanmış ve dışa açıklığın tanımı ve ölçümü konusunda farklı görüşler ortaya çıkmıştır. Dışa açıklığın hesaplanmasında kullanılan ölçütler konusunda araştırmacılar arasında görüş birliği sağlanamamıştır. Ampirik çalışmalarda farklı dışa açıklık ölçütleri kullanılmıştır. Dışa açıklık ile ilgili en önemli sorun gözlemlenebilir bir değişken olmamasıdır. Dışa açıklığın ölçüm yöntemlerinden bir tanesi kukla değişken kullanılarak dışa açıklık endeksleri elde edilmesidir. Diğer bir yöntem ticaret payları yani ihracat ve/veya ithalatın Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH)’ya oranıdır. Ticaret payları yöntemi, verilere ulaşımın kolaylığı nedeniyle en çok kullanılan yöntemdir. Çoğu ülke için veriler elde edilebilir olduğundan, ülkeler arasında karşılaştırma da yapılabilmektedir. Başka bir ölçüm yöntemi, dışa açıklığın etkilerine dayalı olan ticaretin önündeki başlıca engellerin ölçülmesidir. Çalışmada dışa açıklık kavramı tanımlanmış ve farklı ölçüm yöntemleri açıklanmıştır

Keywords

Dışa Açıklık, Dışa Açıklık Ölçütleri, Dış Ticaret

Read: 756

Download: 232