SULAMA BİRLİK BAŞKANLARININ SU FİYATLANDIRMASI VE İŞLETMECİLİĞİNE BAKIŞLARI: GAP-HARRAN OVASI SULAMALARI ÖRNEKLEMESİ
THE OVERVIEWS OF WATER USER ASSOCIATION PRESIDENTS TO IRRIGATION WATER PRICING AND MANAGEMENT: THE GAP-HARRAN PLAIN IRRIGATIONS SAMPLING

Author : Mustafa Hakkı AYDOĞDU -- Bahri KARLI - Murat AYDOĞDU
Number of pages : 167-177

Abstract

Ülkemizde en büyük su tüketim grubunu tarımsal sulamalar oluşturmakta olup, sektörün yapısal sorunları vardır. Su kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde işletilmesi ve yönetilmesi bir zorunluluktur. Önceleri kamu yönetiminde olan su işletmeciliği, 1996 yılından itibaren sulama birliklerine (SB) devredilmeye başlanmış olup, devir oranı %96’ya ulaşmıştır. Sulama sistemlerinin kullanıcılar tarafından sahiplenilmesi ve verimliliğin arttırılması temel beklentilerden biridir. Ancak çeşitli nedenlerden dolayı mevcut durumda beklenen faydaların yeterince sağlanamadığı ortadadır. Birlikler çiftçilerin aralarından seçtikleri başkanlar tarafından yönetilmektedir. Bu çalışmada Harran ovasında yer alan 22 SB başkanının su yönetimi ve işletmeciliği ile fiyatlandırmaya olan bakışlarının ve tutumlarının tespit edilmesi amaçlanmıştır. Birlik başkanlarına tam sayım kapsamında, yüz yüze görüşmeler yoluyla anket uygulanmıştır. Anketlerde Likert tipi sorular kullanılmıştır. Likert ölçeği uygulamalarında yaygın olarak kabul edilen güven oranı %85’dir. Başkanlar genel olarak birlik yönetimi ile ilgili bilgi sahibidir. Mevzuat ve uygulamalarla ilgili değişiklikleri yeteri kadar takip edememektedirler. Mevcut yapının ihtiyaçlara yeteri kadar cevap veremediği, su ücretlerinin düşük olduğu ve artması gerektiği, çiftçilerin su ücretlerini zamanında ödemediklerini, birliklerde alınan yatırımcılık ve işletmecilik kararlarının yeteri kadar tatmin edici olmadığı görüşüne sahip oldukları tespit edilmiştir. Bu çalışma tamamen saha verilerine dayalı olup, GAP kapsamında bir ilktir. Ülkemizde de ilklerden biridir. Sonuçları su yönetiminde yer alan kurumlara, kuruluşlara ve karar vericilere yönlendirici bir niteliktedir.

Keywords

Su Yönetimi ve işletmeciliği, Fiyatlandırma, Sulama Birlikleri, GAP-Harran Ovası, Tarımsal Sulamalar

Read: 1,131

Download: 373