SULAMA BİRLİK BAŞKANLARININ SU FİYATLANDIRMASI VE İŞLETMECİLİĞİNE BAKIŞLARI: GAP-HARRAN OVASI SULAMALARI ÖRNEKLEMESİ

Author:

Number of pages: 167-177
Year-Number: 2015- 31

Abstract

Ülkemizde en büyük su tüketim grubunu tarımsal sulamalar oluşturmakta olup, sektörün yapısal sorunları vardır. Su kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde işletilmesi ve yönetilmesi bir zorunluluktur. Önceleri kamu yönetiminde olan su işletmeciliği, 1996 yılından itibaren sulama birliklerine (SB) devredilmeye başlanmış olup, devir oranı %96’ya ulaşmıştır. Sulama sistemlerinin kullanıcılar tarafından sahiplenilmesi ve verimliliğin arttırılması temel beklentilerden biridir. Ancak çeşitli nedenlerden dolayı mevcut durumda beklenen faydaların yeterince sağlanamadığı ortadadır. Birlikler çiftçilerin aralarından seçtikleri başkanlar tarafından yönetilmektedir. Bu çalışmada Harran ovasında yer alan 22 SB başkanının su yönetimi ve işletmeciliği ile fiyatlandırmaya olan bakışlarının ve tutumlarının tespit edilmesi amaçlanmıştır. Birlik başkanlarına tam sayım kapsamında, yüz yüze görüşmeler yoluyla anket uygulanmıştır. Anketlerde Likert tipi sorular kullanılmıştır. Likert ölçeği uygulamalarında yaygın olarak kabul edilen güven oranı %85’dir. Başkanlar genel olarak birlik yönetimi ile ilgili bilgi sahibidir. Mevzuat ve uygulamalarla ilgili değişiklikleri yeteri kadar takip edememektedirler. Mevcut yapının ihtiyaçlara yeteri kadar cevap veremediği, su ücretlerinin düşük olduğu ve artması gerektiği, çiftçilerin su ücretlerini zamanında ödemediklerini, birliklerde alınan yatırımcılık ve işletmecilik kararlarının yeteri kadar tatmin edici olmadığı görüşüne sahip oldukları tespit edilmiştir. Bu çalışma tamamen saha verilerine dayalı olup, GAP kapsamında bir ilktir. Ülkemizde de ilklerden biridir. Sonuçları su yönetiminde yer alan kurumlara, kuruluşlara ve karar vericilere yönlendirici bir niteliktedir.

Keywords

Abstract

Agricultural irrigation is the largest water user groups in Turkey and this sector has structurel problems. It is a must to operate and manage water resources effectively and efficiently. Irrigation water operations were previously under the authority of the the State. Then transferred to water user associatins (WUA) since 1996 and rate of transferred reached to 96%. Increasing ownership and efficiency of irrigation systems by users is one of the basic expectations. However, it is obvious that, for various reasons, it could not provide the expected benefits in the current situation.WUA’s are managed by the president based on elections from among the farmers. There are 22 WUAs in Harran Plain. It is aimed to determine the views and perceptions of the presidents’ to irrigation water management and operations, and also to pricing. The survey was conducted through face to face interviews. Likert types questions were used where confidence level is accepted as 85% in general. It is determined that the presidents’ have enough knowledge about WUAs and the legislation and practices changes are not followed enough. Existing structure does not fulfill need sufficiently, water charges is low and need to be increased, water charges dont pay on time by farmers, investments and management decisions does not satisfactorily in WUAs. This study is entirely based on field data, is the first of its type in the GAP and one of the firsts in the Turkey. The results will be helpful to guide to the institutions involved in water management, organizations and decision makers.

Keywords