BİLGİSAYAR DESTEKLİ YABANCI DİL EĞİTİM YAZILIMI OLAN DYNED PROGRAMININ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Author:

Year-Number: 2015- 31
Number of pages: 235-247
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı; bilgisayar destekli yabancı dil eğitim yazılımı olan Dyned hakkında İngilizce öğretmenlerinin görüşlerini almak ve elde edilen veriler ışığında, mevcut programı değerlendirmek ve varsa eksikliklerinin giderilmesi için tavsiyelerde bulunmaktır. Çalışmanın örneklemini 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Tokat ili ilköğretim okullarında görev yapan 30 İngilizce öğretmeni oluşturmaktadır. Bu araştırmada veriler, anket yoluyla, bilgisayar destekli dil eğitim yazılımı olan Dyned yazılımını değerlendirmek için geliştirilen Öğretim Yazılımı Değerlendirme Formu ile toplanmıştır. Anket iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde öğretmenlik deneyimleri, mezun olunan bölüm, yaş, cinsiyet gibi kişisel bilgiler, ikinci bölüm ise öğretim tasarımının değerlendirilmesi bölümlerinden oluşmaktadır. Öğretim tasarımının değerlendirilmesi bölümü ise sekiz alt gruptan oluşmaktadır. Araştırma sonucunda, bilgiyi sunuş ve yardım etme, alıştırma ve geribildirim ve başarının değerlendirilmesi bölümleri anket uygulanan öğretmenler tarafından yeterli olarak görülmüştür. Dikkatin çekilmesi ve sürekliliğinin sağlanması, öğrenim hedeflerinden öğrenciyi haberdar etme, ders için gerekli olan bilgilerin hatırlatılması, hatırlamayı ve geçişi geliştirme ve yazılımın başarı derecesi bölümleri ise anket uygulanan öğretmenler tarafından kısmen yeterli görülmüştür. Ders süreleri ve içeriklerinin uzatılarak öğrencilerin hedeflerine daha kalıcı ve tatminkâr bir şekilde ulaşması, ders başlarında öğrencilerin öğrenim hedeflerinden daha açık ve anlaşılır bir şekilde haberdar edilmesi, derslerin, öğrencilerin hazır bulunuşluk seviyelerini alt seviyede varsayarak sunulması, yönergelerin öğrenciler için daha açık ve anlaşılır bir şekilde düzenlenmesi, öğrencilerin seviyelerinin tespiti için ön test geliştirilmesinin programın daha etkin kullanılmasında fayda sağlayacağı değerlendirilmiştir.

Keywords

Abstract

The purpose of this study was to investigate the views of English teachers about Dyned language software, shed light on the shortcomings and propose some suggestions about the improvement of the program if any. The participants were 30 English teachers who worked at the state-run elementary schools in Tokat province at 2014-2015 Academic year and the data collected through a survey called Language Software Evaluation Form. The survey was composed of two sections. In the first section, there were personal data such as department graduated, age and gender and the second section, which had eight subfactors, involved the evaluation of teaching process. The result of the study revealed that while the subfactors which were composed of presenting information and assisting, exercises, feedback, evaluation of achievement were considered sufficient by the participants; catching attendance and providing sustainability, informing students about the course objectives, reminding the information necessary for the course, improving the transition, reminding and the achievement level of the software were evaluated partly sufficient. The result of the study suggested that the duration of the course should be extended to reach the objectives in a satisfactory and long-lasting way, students should be informed about the course objectives at the very beginning, be presented the courses at the lowest readiness level of the students, the regulations should be designed in a more clear and understandable way, a pretest should be developed to determine the readiness level of the students.

Keywords