BİLGİSAYAR DESTEKLİ YABANCI DİL EĞİTİM YAZILIMI OLAN DYNED PROGRAMININ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF DYNED SOTFWARE LANGUAGE PROGRAM FROM TEACHERS' PERSPECTIVE

Author : Ekrem SOLAK -- Deniz AVCI
Number of pages : 235-247

Abstract

Bu çalışmanın amacı; bilgisayar destekli yabancı dil eğitim yazılımı olan Dyned hakkında İngilizce öğretmenlerinin görüşlerini almak ve elde edilen veriler ışığında, mevcut programı değerlendirmek ve varsa eksikliklerinin giderilmesi için tavsiyelerde bulunmaktır. Çalışmanın örneklemini 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Tokat ili ilköğretim okullarında görev yapan 30 İngilizce öğretmeni oluşturmaktadır. Bu araştırmada veriler, anket yoluyla, bilgisayar destekli dil eğitim yazılımı olan Dyned yazılımını değerlendirmek için geliştirilen Öğretim Yazılımı Değerlendirme Formu ile toplanmıştır. Anket iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde öğretmenlik deneyimleri, mezun olunan bölüm, yaş, cinsiyet gibi kişisel bilgiler, ikinci bölüm ise öğretim tasarımının değerlendirilmesi bölümlerinden oluşmaktadır. Öğretim tasarımının değerlendirilmesi bölümü ise sekiz alt gruptan oluşmaktadır. Araştırma sonucunda, bilgiyi sunuş ve yardım etme, alıştırma ve geribildirim ve başarının değerlendirilmesi bölümleri anket uygulanan öğretmenler tarafından yeterli olarak görülmüştür. Dikkatin çekilmesi ve sürekliliğinin sağlanması, öğrenim hedeflerinden öğrenciyi haberdar etme, ders için gerekli olan bilgilerin hatırlatılması, hatırlamayı ve geçişi geliştirme ve yazılımın başarı derecesi bölümleri ise anket uygulanan öğretmenler tarafından kısmen yeterli görülmüştür. Ders süreleri ve içeriklerinin uzatılarak öğrencilerin hedeflerine daha kalıcı ve tatminkâr bir şekilde ulaşması, ders başlarında öğrencilerin öğrenim hedeflerinden daha açık ve anlaşılır bir şekilde haberdar edilmesi, derslerin, öğrencilerin hazır bulunuşluk seviyelerini alt seviyede varsayarak sunulması, yönergelerin öğrenciler için daha açık ve anlaşılır bir şekilde düzenlenmesi, öğrencilerin seviyelerinin tespiti için ön test geliştirilmesinin programın daha etkin kullanılmasında fayda sağlayacağı değerlendirilmiştir.

Keywords

Bilgisayar Destekli Öğretim, Dyned Eğitim Yazılımı, Bilgisayar Destekli Yabancı Dil Öğretimi

Read: 1,132

Download: 368