ONDOKUZUNCU YÜZYIL OSMANLI DÖNEMİ TIP, ECZA KİTABI: “KENZÜ’S-SIHHATÜ’L-EBDÂNİYYE ESER-İ MÜRŞİD-İ OSMANİYYE”
NINETEENTH CENTURY OTTOMAN MEDICAL, MEDICINE BOOKS: "KENZÜ'S-SIHHATÜ'L-EBDÂNİYYE ESER-İ MÜRŞİD-İ OSMANİYYE"

Author : Burak TELLİ
Number of pages : 539-549

Abstract

Tarihî dönemlere ait metinler, bir milletin geçmişine ışık tutan önemli kaynaklardır. Bu kaynaklar, alanı fark etmeksizin, milletin kültüründen, tarihinden, medeniyetinden, dilinden izler taşır. Geçmiş dönem eserleri hem konuları bakımından, hem de yazıldığı dönemin dil özelliklerini belirlemek açısından birer değerdir. Bu bakımdan tarihî dönemlere ait her eserin incelenmesi bir millet için mecburiyettir. Tıp metinleri, Türklerin, Uygurlar döneminden başlayarak daha sonra Eski Anadolu Türkçesi ve Osmanlı Türkçesiyle de Anadolu’da örnekleri verilmeye devam edilen önemli kaynaklardır. Bu kaynaklardan biri de 19. yüzyıla ait “Kenzü’s-Sıhhatü’lEbdâniyye”dir. Eser üzerine doktora tezi çalışmamız devam etmektedir. Eserin tespit edilen iki farklı nüshası bulunmaktadır. Biri el yazması olup Milli Kütüphane El Yazmaları bölümünde 508 kayıt numarası ile yer almaktadır. Diğer nüsha ise matbu olarak basılmış Süleymaniye Kütüphanesi Kasideci Zâde bölümünde 458 kayıt numarası ile yer almaktadır. Bu çalışmada söz konusu eserin içeriği, dil özellikleri, yazarı hakkında bilgiler verilecektir. Eser üzerine yapılmış çalışmalar ve yazara ait diğer eserler kısaca açıklanacaktır. Ayrıca metinden alıntılar yaparak eserin özelliklerinin daha iyi anlaşılması sağlanacak ve çalışmanın sonunda her iki nüshaya ait orijinal birkaç sayfanın fotoğrafları verilecektir.

Keywords

Kenzü-s-Sıhhatü-l-Ebdâniyye, Osman Hayri Mürşid Efendi, Ondokuzuncu Yüzyıl Osmanlı Türkçesi, Tıp

Read: 790

Download: 284