ÖĞRETMEN ADAYLARININ SORUMLULUK DUYGUSU ALGILARININ BELİRLENMESİ
DETERMINING THE STUDENT TEACHERS’ PERCEPTION ON THE SENSE OF RESPONSIBILITY

Author : Sedef SÜER -- Behçet ORAL
Number of pages : 481-497

Abstract

Bu araştırmada; yeni nesillere model olması itibariyle onların sorumluluk sahibi birer birey olarak yetiştirilmesinde önemli rol oynayan öğretmenlerin hizmet öncesi eğitim süreçlerindeki sorumluluk duygularına ilişkin algıları belirlenmek istenmiştir. Bu amaç doğrultusunda Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesinde okuyan öğretmen adaylarının, hazırlanan 5’li likert tipi veri toplama aracı ile sorumluluk duyguları belirlenmeye çalışılmıştır. Veri toplama aracı, bu fakültedeki 4 ve 5 yıllık eğitim veren farklı bölümlerde okuyan 4. ve 5. sınıflardan rastgele örnekleme yoluyla seçilen toplam 413 öğretmen adayına uygulanmıştır. Yapılan analizler sonucunda öğretmen adaylarının yüksek derecede sorumluluk duygusu algısına sahip oldukları saptanmıştır. Ayrıca öğretmen adaylarının sorumluluk duygusu algılarının cinsiyete ve okudukları bölümden memnun olma derecesine göre anlamlı bir şekilde farklılık gösterdiği belirlenmiştir.

Keywords

Sorumluluk Duygusu, Öğretmen Adayı, Öz bilinç, Özgüven, Motivasyon

Read: 628

Download: 211