AVRUPA BİRLİĞİ’NİN DIŞA DÖNÜK İNSAN HAKLARI POLİTİKASINDAKİ ETİKSEL SORUNLAR
ETHICAL CHALLENGES IN THE EU’S EXTERNAL HUMAN RIGHTS POLICY

Author : Eşref ERTÜRK
Number of pages : 375-386

Abstract

Soğuk Savaş’ın sona ermesinden buyana Avrupa Birliği (AB), insan haklarını kendi dış ilişkilerinde ön plana çıkarmaktadır. Bu amaç doğrultusunda AB çeşitli diplomatik, politik ve ekonomik araçlar geliştirmiştir. AB dış ilişkilerinde diplomatik araçları tercih etmekte ve faaliyetlerini diyalog ve taahhüt temelinde yürütmektedir. Bu durum, insan haklarını uygulama bakımından uluslararası alanda büyük bir etki oluşturmakta ve insan haklarının küresel seviyede desteklenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Ancak Avrupa Birliği, dışa dönük insan hakları politikasının etkili olmadığından bahisle çeşitli eleştirilere maruz kalmıştır. AB ülkelerinin siyasi ve ekonomik çıkarları, üye ülkeler arasındaki uzlaşmadaki zorluklar, üçüncü ülkelerin mütekabiliyet kapasiteleri, meşruluk ve tutarlılık problemleri ve insan hakları politikasını değerlendiren, yürüten ve uygulayan yeterli fiili bir mekanizmanın bulunmayışı dışa doğru daha az etkili bir insan hakları politikasının izlenmesine neden olmaktadır. Bununla birlikte, AB’nin dışa dönük insan hakları politikası tutarlılık, uyumluluk, egemenlik, kanunilik, inanılırlılık ve meşruiyet gibi çeşitli etiksel problemler ile karşı karşıya kalmıştır. Sonuç olarak AB’nin dış politikasının değerler, normlar ve çıkarlar arasında gidip gelerek şekillenmeye devam edeceği vurgulanmıştır.

Keywords

Avrupa Birliği, AB’nin Dış İlişkileri, İnsan Hakları Politikası, Etiksel Sorunlar

Read: 662

Download: 232