FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALARA (GDO) DAİR BİLGİ DÜZEYLERİNİN VE GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ
DETERMINING THE KNOWLEDGE AND THE OPINIONS ABOUT THE GENETICALLY MODIFIED ORGANISMS (GMO) OF PRE-SERVICE SCIENCE TEACHERS

Author : Cansu FİLİK İŞÇEN -- Cemile ÇANKAYA
Number of pages : 537-554

Abstract

Son yıllarda biyoteknoloji alanında meydana gelen değişmelerle birlikte hayatımızda “GDO” kavramı yer edinmiştir. Bu kavrama dair konuların ilköğretim düzeyinde fen bilgisi dersleri ile başlamasından dolayı öğretmenlerin bilgi düzeyleri ve görüşleri oldukça önemlidir. Bu araştırmanın amacı fen bilgisi öğretmen adaylarının GDO’lara yönelik bilgi düzeyleri ve görüşlerini belirlemektir. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeli kullanılmıştır. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim gören 180 fen bilgisi öğretmen adayı sınıf kademelerindeki farklılıklar dikkate alınarak tabakalı örnekleme yöntemi ile örneklem olarak belirlenmiştir. 24 maddeden oluşan, 3’lü Likert tipi ölçek ile toplanan veriler; SPSS 18.00 paket programıyla çözümlenmiştir. GDO bilgi düzeyi ve görüşlerin belirlenmesinde frekans analizinden; cinsiyete göre farklılıkların belirlenmesinde bağımsız örneklem t-testi analizinden ve sınıf düzeyi ile gelir düzeyine bağlı farklıların olup olmadığı incelenirken tek yönlü varyans analizinden (ANOVA) yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda, öğretmen adaylarının tamamına yakınının GDO’ların zararlı olduğunu düşündüğü ve kullanımına karşı olumsuz tavır edindiği dikkat çekmiştir. Adaylar GDO kavramının anlamını bilmekle beraber; GDO’lu ürünlerin üretimi, kullanımı, ülkemizdeki durumu, etkileri gibi konularda yanlış bilgilere sahip olduğu görülmektedir. Buna ek olarak; fen bilgisi öğretmen adaylarının GDO bilgi düzeylerinin ölçeğin 19 maddesinde cinsiyete göre anlamlı farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Sınıf kademelerine göre ise; fen bilgisi öğretmen adaylarının GDO’lara dair bilgi düzeylerinde 1. ve 3. sınıflar arasında 3. sınıflar lehine; GDO’lara dair görüşlerinde ise 1. ve 4. sınıflar arasında 4. sınıflar lehine anlamlı farklılık saptanmıştır. Ancak araştırma bulgularına göre ailelerinin gelir düzeyinin fen bilgisi öğretmen adaylarının GDO’lara dair bilgi düzeyi ve görüşlerinde etkili olmadığı belirlenmiştir.

Keywords

Genetiği Değiştirilmiş Organizma, Transgenik Ürün, Öğretmen Adayları, Bilgi, Görüş

Read: 677

Download: 222