İLKOKUL 1. 2 VE 3. SINIFLARDA ÖDEV VERMENİN PEDAGOJİK BOYUTUNUN İLGİLİ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

Author:

Number of pages: 119-138
Year-Number: 2015- 32

Abstract

Bu araştırmanın amacı, ilkokul 1,2 ve 3. sınıflarda ödev vermenin pedagojik boyutunun ilgili öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesidir. Araştırmada araştırmacılar tarafından geliştirilen ve toplam 30 maddeden oluşan ölçek kullanılmıştır. Evren olarak, Van merkez ilçeler ve köylerindeki 88 ilkokul alınmış örneklemini ise random yöntemiyle belirlenen bu ilkokullardan seçilen 13 ilkokulda görev yapan 208 öğretmen oluşturmuştur. Sonuçta 200 geçerli ölçek değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Elde edilen veriler SSPS programında çözümlenmiştir. Araştırmada elde edilen bulgulara göre birinci sınıflara giren öğretmenlerin, diğer, sınıflara göre alıştırma türü ödevleri, daha fazla oranda verdikleri, ödevlerin öğrencilerin psikolojilerini olumsuz etkilediği, günlük ödevleri yapmak için öğrencilerin harcadıkları sürenin 30-59 dakika hafta sonunda ise 60-89 dakika civarında olduğu, en fazla Türkçe den ödev verildiği, ödevlerle ilgili karşılaştıkları sorunların başında velilerin ilgisizliklerinin geldiği, yapılandırmacı yaklaşımla hazırlanan programların ödev uygulamalarını olumlu yönde etkilediği gibi sonuçlara ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

This study aimed at evaluating the pedagogical aspect of giving assignment in primary school 1st, 2nd, and 3rd grades based on teachers’ views. A 30-item questionnaire developed by the researchers was employed. The research universe consisted of 88 primary schools located in the central districts and villages of Van Province, and the research sample was composed of 208 teachers working in 13 primary schools chosen from among the above-mentioned primary schools by randomly. 200 valid questionnaires were subjected to evaluation. The obtained data were analyzed via SSPS. Based on the research findings, it was found that the teachers teaching the 1st grade students gave more exercise assignments in comparison to the teachers teaching other grades; assignments affected the psychology of teachers negatively; students spent around 30 to 59 minutes daily and around 60 to 89 minutes at the weekends for doing their homework; Turkish was the course in which the biggest number of assignments were given; the primary problem experienced in regard to assignments was the indifference of parents; and the curricula prepared on the basis of the constructivist approach affected assignment processes positively.

Keywords