İLKOKUL 1. 2 VE 3. SINIFLARDA ÖDEV VERMENİN PEDAGOJİK BOYUTUNUN İLGİLİ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATING THE PEDAGOGICAL ASPECT OF GIVING ASSIGNMENT IN PRIMARY SCHOOL 1ST, 2ND, AND 3RD GRADES BASED ON TEACHERS’ VIEWS

Author : Ahmet AKBABA -- Melih TÜZEMEN
Number of pages : 119-138

Abstract

Bu araştırmanın amacı, ilkokul 1,2 ve 3. sınıflarda ödev vermenin pedagojik boyutunun ilgili öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesidir. Araştırmada araştırmacılar tarafından geliştirilen ve toplam 30 maddeden oluşan ölçek kullanılmıştır. Evren olarak, Van merkez ilçeler ve köylerindeki 88 ilkokul alınmış örneklemini ise random yöntemiyle belirlenen bu ilkokullardan seçilen 13 ilkokulda görev yapan 208 öğretmen oluşturmuştur. Sonuçta 200 geçerli ölçek değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Elde edilen veriler SSPS programında çözümlenmiştir. Araştırmada elde edilen bulgulara göre birinci sınıflara giren öğretmenlerin, diğer, sınıflara göre alıştırma türü ödevleri, daha fazla oranda verdikleri, ödevlerin öğrencilerin psikolojilerini olumsuz etkilediği, günlük ödevleri yapmak için öğrencilerin harcadıkları sürenin 30-59 dakika hafta sonunda ise 60-89 dakika civarında olduğu, en fazla Türkçe den ödev verildiği, ödevlerle ilgili karşılaştıkları sorunların başında velilerin ilgisizliklerinin geldiği, yapılandırmacı yaklaşımla hazırlanan programların ödev uygulamalarını olumlu yönde etkilediği gibi sonuçlara ulaşılmıştır.

Keywords

Pedagoji, Ödev, İlkokul, Psikoloji

Read: 1,136

Download: 383