İLKOKUL ÖĞRETİM PROGRAMLARININ UYGULANMASINDA OKUL YÖNETİCİLERİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARINA İLİŞKİN OKUL YÖNETİCİLERİNİN VE ÖĞRETMENLERİN GÖRÜŞLERİ
SCHOLL ADMINISTRATORS’ AND TEACHERS’ VIEWS AS REGARD TO SCHOOL ADMINISTRATORS’ DUTIES AND RESPONSIBILITIES IN APPLYING PRIMARY SCHOOL CURRICULUM

Author : Ayla ARSEVEN -- İbrahim DAĞDELER
Number of pages : 185-205

Abstract

Bu çalışmanın amacı; ilkokul öğretim programlarının uygulanmasına yönelik okul yöneticilerinin görev ve sorumluluklarına ilişkin okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin görüşlerini belirlemektir. Bu çalışma, betimsel araştırma modelinde nitel bir araştırmadır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden görüşme tekniği kullanılmıştır. Araştırma, Sivas İli Merkez İlçede yer alan okullarda görev yapan 15 ilkokul yöneticisi ve 20 sınıf öğretmeni ile yürütülmüştür. Araştırmaya veri toplamak amacıyla araştırmacı tarafından “Okul Yöneticisi Görüşme Formu” ve “Öğretmen Görüşme Formu” geliştirilmiştir. Veri analizi sürecinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre; okul yöneticilerinin yüksek düzeyde öğretim programları hakkında yeterli bilgiye sahip olduklarını düşündükleri; okul yöneticilerinin öğretim programlarının uygulanmasına yönelik görev ve sorumluluklarını en çok “araç gereç ve materyal sağlama, hazırlanan planları onaylama ve programın uygulanmasını denetleme” olarak gördüğü sonuçlarına ulaşılmıştır. Ayrıca okul yöneticileri ve öğretmenlerin görüşlerine göre; okul yöneticilerinin öğretim programlarının planlamasına yeterince katkı sağlamadığı, öğretmenler ile okul yöneticilerinin öğretim programlarının uygulanması için gerekli olan araç-gereç konusunda sorun yaşamadığı, ancak okulların fiziki imkânlarını yetersiz olarak değerlendirirken okul yöneticilerinin çoğunun öğretim programlarının değerlendirilmesine ilişkin herhangi bir çalışma yapmadığı ve okul yöneticilerinin öğretim programının denetimini en çok “dersleri gözlemleyerek” gerçekleştirdikleri, bunun yanı sıra “sınıf defteri kontrolü” ve “öğretmenlerle görüşme yaparak” bu denetimi gerçekleştirdikleri bulgulanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; okul yöneticilerinin öğretim programlarının planlama sürecine daha aktif katılmaları, okulların fiziki olanaklarının iyileştirilmesi, okul yöneticilerinin öğretim programlarının değerlendirilmesi sürecine katkı sağlamaları ve değerlendirme sonuçlarını üst makamlara bildirmeleri önerilmiştir.

Keywords

Okul Yöneticisi, İlkokul Öğretim Programları, Öğretim Programlarının Uygulanmasının Yönetimi, Öğretim Liderliği

Read: 1,074

Download: 348