AFETLERE MÜDAHALE EDEN ÖRGÜTLERDEKİ PERSONELİN İŞGÖREN TATMİNİ İLE BAŞARI ALGISI ARASINDAKİ KARŞILIKLI İLİŞKİNİN SAPTANMASI: ERZURUM AFAD ÖRNEĞİ
THE MUTUAL RELATIONSHIP BETWEEN THE EMPLOYEE SATISFACION AND PERCEPTION OF SUCCESS AMONG THE STUFF OF DISASTER RESPONSE ORGANISATIONS: ERZURUM AFAD CASE

Author : Hikmet AKYOL -- Orhan KÜÇÜK - Sümeyye KAYA BUDAK - Nurten KÜÇÜK
Number of pages : 33-56

Abstract

Ülkemizde doğa afetlerinin sık olarak yaşandığı bilinen bir gerçektir. Yaşanan doğa afetleri sırasında çok sayıda kişi yaşamını yitirmekte ve ekonomik açıdan önemli kayıplar yaşanabilmektedir. Bu duruma bağlı olarak yaşanan afetlere doğru ve etkin bir şekilde müdahale edilip edilmediğinin tartışmalarının sürekli yaşandığına şahit olunmaktadır. Söz konusu doğa afetlerinin meydana gelmesi sonucu önemli kayıpların yaşanması ve akabininde görülen ciddi tartışmalar etkin bir afete müdahale sistemini zorunlu kılmıştır. Bu sistem içerisinde hiç şüphe yok ki arama ve kurtarma örgütlerine önemli görev ve sorumluluklar düşmektedir. Bu örgütlerde görev alan personelin başarı düzeylerini etkileyecek faktörlerin ortaya konulabilmesi, afete müdahalede başarı düzeyini ve dolaysıyla kurtarılan can sayısını pozitif etkileyebileceğinden önemli olduğu ileri sürülebilir. Bu araştırma Erzurum Afet ve Acil Durum Arama ve Kurtarma Birliği personelinin tatmin düzeyleri ile başarı algıları arasındaki karşılıklı ilişkinin ölçülmesi amaçlanmıştır. Araştırma için seçilen söz konusu Birlik Türkiye’de halen görev yapmakta olan, AFAD’a bağlı 11 birlikten birisidir. Araştırma bulgusuna göre personelin tatmin düzeyleri ile başarı algıları arasında anlamlı bir ilişki söz konusudur. Araştırmada işgören tatmini ile başarı algısının alt boyutlarının karşılıklı etkileri ölçülerek, analiz edilmiştir. Söz konusu analizler sonucunda önemli bulgular ortaya konulmuştur. Bu bulguların araştırmanın yapıldığı Birlik ve benzer örgütler açısından önemli ve yol gösterici yönleri olduğu ileri sürülebilir. Aynı zamanda ileride yapılacak araştırmalara da katkı sağlayabileceği savunulabilir.

Keywords

İşgören Tatmini, Başarı Algısı, Afete Müdahale Performansı

Read: 1,079

Download: 356