SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOSYAL BİLGİLER LİSANS PROGRAMI ÜZERİNE DÜŞÜNCELERİ
VIEWS OF SOCIAL STUDIES TEACHER CANDIDATES ON SOCIAL STUDIES UNDERGRADUATE PROGRAM

Author : Nadire Emel AKHAN
Number of pages : 267-289

Abstract

Bu araştırmanın amacı Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programından yeni mezun olan öğretmen adaylarının Sosyal Bilgiler programı üzerine düşüncelerini ortaya koymaktır. Bu araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden, durum çalışması modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2013-2014 eğitim - öğretim yılının son iki haftasında Türkiye’nin yedi coğrafi bölgesinden kolay ulaşılabilir yönteme göre seçilen yedi farklı üniversiteden araştırmaya gönüllü olarak katılan Sosyal Bilgiler öğretmenliğinde öğrenim gören ve mezun olmak üzere olan 154 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri açık uçlu sorular yardımıyla toplanmıştır. Öğretmen adaylarının sorulara verdikleri yazılı cevaplar betimsel analiz yöntemiyle analiz edilmiştir. Araştırmanın sonuçları genel olarak değerlendirildiğinde Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının üniversitede aldıkları eğitim ve öğretimi mesleki yeterlilikleri için yeterli görmedikleri ve mesleki yeterlilikleri için aldıkları derslerden ve öğretim elemanlarından daha dazla beklenti duydukları söylenebilir. Ayrıca öğretmen adaylarının programları içerisinde gördükleri derslerin uygulama ağırlıklı, ders içeriklerinin uygulama sahasına uygun, öğretim elemanlarının daha fazla örnek gösteren, onları her anlamada mesleğe hazırlayan, ders işleme ve değerlendirme sistemlerinin daha işe yarar şekilde düzenlenmesini bekledikleri söylenebilir. Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının Sosyal Bilgiler programı üzerine düşüncelerine genel olarak baktığımızda ise bir takım kaygı ve olumsuz düşünceleri olmasına rağmen adayların Sosyal Bilgilerin doğasına uygun beklentiler içerisinde olduğu ve bu doğrultuda öğretmenlik mesleğine yönelik olumlu görüşleri olduğu söylenebilir. Araştırmanın sonuçlarına göre öğretmen adaylarının meslek yaşantıları için kendi belirledikleri önerilerin dikkate alınmasının yararlı olacağı düşünülmektedir.

Keywords

Sosyal Bilgiler Eğitimi, Sosyal Bilgiler Programı, Öğretmen Adayı, Program Hakkındaki Düşünceler, Durum Çalışması

Read: 1,084

Download: 366