BELEDİYE HİZMETLERİNDEN MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ: İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖRNEĞİ
EVALUATION OF FACTORS AFFECTING LEVELS OF SATISFACTION FROM MUNICIPAL SERVICES: THE CASE OF İZMİR MUNICIPALITY

Author : İlker DAŞTAN -- Mehmet Erdem DELİCE
Number of pages : 203-223

Abstract

Son yıllarda yerel yönetimler yapı ve işleyişlerindeki değişimlerle birlikte topluma sundukları hizmetin kalitesine ve hemşerilerinin bu hizmetler karşısında duyduğu memnuniyete daha fazla önem vermeye başlamışlardır. Belediyeler bulundukları yerlerdeki hemşerilere yerel yönetim olarak hizmet sunma konusunda yönetsel birimler olarak görev almaktadırlar. Belediyelerin hemşerilerin beklentilerini iyi irdelemesi ve bu beklentilere göre hizmet sunması gerekmektedir. Hemşerilerin hizmet beklentileri ve dolayısıyla belediye hizmetlerinden duyduğu memnuniyetleri arasında önemli farklılıklar vardır. Bu çalışmanın amacı, 2014 yılında basit tesadüfi yöntemle belirlenen 417 hemşeriye anket uygulayarak İzmir kent merkezinde ikamet eden hemşerilerin büyükşehir belediyesinin hizmetlerinden duydukları memnuniyet düzeylerini ölçmek ve memnuniyet düzeylerine etki eden çeşitli kişisel, sosyo-ekonomik ve demografik faktörleri belirlemektir. Araştırmanın sonuçlarına göre İzmir kent merkezinde ikamet eden hemşerilerin belediyenin sunduğu hizmetlerden genel olarak ortalama ve ortalamanın altında seviyelerde memnun oldukları saptanmaktadır. Hemşerilerin belediyenin sunduğu hizmetlerden memnuniyetleri ile yaş, cinsiyet, medeni durum ve eğitim durumları arasında istatistiki olarak anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Erkekler ve evliler diğer gruplara göre hizmetlerden daha memnunken, hemşerilerin yaşları azaldıkça ve eğitim seviyeleri arttıkça büyükşehir belediyesinin sunduğu birçok hizmetten olan memnuniyetleri azalmaktadır. Ayrıca, bu çalışma ile bu konuyla ilgili literatürde yer alan bilimsel çalışmalar arasındaki farklılık ve benzerlikler araştırılmış ve hemşerilerin memnuniyet ve önem seviyelerine göre belediyelerin hizmet sunumlarındaki politikalarına yön verebilecek öneriler getirilmeye çalışılmıştır.

Keywords

Büyükşehir, Memnuniyet, Belediye, Hizmet, İzmir

Read: 1,084

Download: 355