LİSANS DÜZEYİNDE TURİZM EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN STAJA YÖNELİK ALGILAMALARI: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ’NDE BİR ARAŞTIRMA
PERCEPTION OF INTERNSHIP ON STUDENTS STUDYING IN THE FIELD OF TOURISM AT UNDERGRADUATE LEVEL: A RESEARCH AT CANAKKALE ONSEKIZ MART UNIVERSITY

Author : Şefik Okan MERCAN -- Murat AKSU - Hacı Mehmet YILDIRIM - Turgay BUCAK
Number of pages : 319-333

Abstract

Bu araştırma, lisans düzeyinde turizm eğitimi alan öğrencilerin staj eğitimine yönelik algılamalarının tespit edilmesine yönelik olarak hazırlanmıştır. Çalışma sonucunda ise öğrencilerin staj eğitimine yönelik algılamalarına etki eden faktörlerin belirlenmesi ve buna yönelik uygulanabilir önlem ve önerilerin tavsiye şeklinde ortaya konulması amaçlanmıştır. Çalışmada tanımlayıcı araştırma türü kullanılmıştır. Araştırma türüne uygun olarak ikincil verilerin bir taraması ve değerlendirmesi yapılmış ve bu sonuca göre bir anket oluşturulmuştur. Oluşturulan anket uygulanmadan önce 40 kişiye ön test uygulanmıştır. Bunun sonucunda bazı sorulara yönelik küçük değişiklikler yapılmıştır. Daha sonra, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Turizm Fakültesi’nde 2013-2014 Eğitim ve Öğretim yılında staj yapan öğrencilere anket formu dağıtılmıştır. Dağıtılan 176 anketten 155 tanesinin geri dönüşü gerçekleşmiştir. Araştırmada; demografik özelliklerin frekans analizleri, güvenirlik analizi (Cronbach Alpha), faktör analizi, T-testi kullanılmıştır. Çalışmanın bulgularına göre, staj yapan öğrencilerin iyi eğitimli olması hem uluslararası hem de ulusal düzeyde turizmin rekabeti üzerinde olumlu etkisi bulunmaktadır. Ayrıca turizm sektöründe eğitimli ve kaliteli çalışanların varlığı, bu sektör ve sektördeki işletmeler için rekabet edilebilirlik anlamında çok önemli olduğu belirlenmiştir. Ankete katılanların staja yönelik memnuniyet ortalamaları incelendiğinde ise, büyük bir oranda memnun olunduğu bulgusu elde edilmiştir. Bununla birlikte, turizm öğrencilerinin staj yeri bulmalarında, hem arkadaş tavsiyelerinin hem de okullarda düzenlenen kariyer günlerinin etkili olduğu da tespit edilmiştir.

Keywords

Lisans Öğrencileri, Staj, Algı

Read: 671

Download: 233