SOSYAL HİZMETLERİN YENİDEN YAPILANDIRILMASINDA YERİNDEN YÖNETİMİN İŞLEVSELLİĞİ
THE FUNCTIONALITY OF DECENTRALIZED MANAGEMENT IN THE RECONSTRUCTION OF SOCIAL SERVICES

Author : Yusuf GENÇ -- İsmail BARIŞ
Number of pages : 95-117

Abstract

Sosyal devlet olmanın temel sorumluluklarını yerine getirmekte önemli bir yere sahip olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (mülga SHÇEK); koruyucu ve önleyici hizmetlerin yanında korunmaya, iyileştirmeye, bakıma veya yardıma muhtaç çocuk, genç, kadın, aile, özürlü ve yaşlılarımıza koruma ve bakım hizmetini sürekli yatılı ve gündüzlü olarak vermektedir. Ülkemizde ve Dünyada yaşanan sosyal değişmeler ve gelişmelere paralel olarak her geçen gün yeni ihtiyaç grupları ve hizmet alanları ortaya çıkmakta, bu ihtiyaç gruplarına yönelik kurumsal ve bireysel alternatif hizmet modelleri geliştirmek zaruri hale gelmektedir. Bu çerçevede son yıllarda çocuk, kadın, yaşlı, özürlü ve yoksullara yönelik hizmet ve alanlarda ciddi bir yenilenme yaşanmaktadır. Sosyal hizmetlerin hedef kitlesine sunulacak hizmetler profesyonel bakış açısı ve doğru konuşlanma ile daha ileri seviyelere taşınabilir. Bakanlığın yeni hizmet anlayışında; özellikle bakım hizmetlerinde her bireyin sağlıklı bir aile ortamında, insan onuruna yakışır şekilde yaşama hakkının olduğu gerçeğinden hareketle çocuk, özürlü ve yaşlıların kurum bakımı yerine aile yanında bakımlarının sağlanması esas alınmaktadır. Bunun için aileler ekonomik ve psiko-sosyal açıdan desteklenmektedir. Ancak bu hizmetler merkezden yönetilerek yürütülmekte ve bir takım aksaklıklar doğurmaktadır. Sosyal yardımlarda olduğu gibi (SYDV) sosyal hizmet alanında da dezavantajlı kesimlere verilen hizmetlerin yerinden yönetilmesi ve uygulamaların yerel şartlara, hizmet grubuna ve sorun alanına göre ayrıştırılarak müracaatçı odaklı uygulanması verimliliği artıracak ve maliyetleri de düşürecektir. Sosyal hizmetlerin insan haklarının esas alındığı, halkın gönüllü katkı ve katılımının sağlandığı, yerinden yönetim ilkelerinin uygulandığı, sunulan hizmetlerin merkezi yönetimin yanı sıra halk tarafından denetlenebildiği, planlı ve programlı bir yapıyla (yerel kuruluşlar) yürütülmesinin sağlanması gerekir. Hizmetler yerel yönetimlere bırakılırken programların yeterlilikleri, standartlarının oluşturulması ve ülke genelinde dengeli uygulamaların yapılması temel merkezi politika olmalıdır. Bu makale, teorik bir çalışma olup, sosyal hizmetlerin yerinden yönetim tarafından verilmesinin gerekliliği ve verimliliği üzerinde durulmuştur.

Keywords

Sosyal Hizmet, Yerinden Yönetim, Merkezi Yönetim, Sosyal Yardımlar, Sosyal Devlet

Read: 1,157

Download: 388