ERGENLERİN UTANGAÇLIK DÜZEYLERİNİN ANNE-BABA TUTUMLARI ve BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
AN INVESTIGATION OF ADOLESCENTS SHYNESS LEVELS IN TERMS OF PARENTS' ATTITUDES AND SOME OTHER VARIABLES

Author : Mehmet KANAK -- Serpil PEKDOĞAN
Number of pages : 513-525

Abstract

Bu çalışma ergenlerin utangaçlık düzeylerinin anne-baba tutumları ve bazı değişkenlerle olan ilişkisini incelemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Araştırma Çorum ili Sungurlu ilçesinde Milli Eğitim bünyesinde yer alan dört farklı resmi liseden gönüllülük esasına dayalı kalarak, tesadüfi örnekleme yöntemi kullanılarak 121 öğrencinin katılımı ile gerçekleşmiştir. Veri toplamak için Kuzgun ve Eldeleklioğlu (2005) tarafından geliştirilen Ana Baba Tutumları Ölçeği, Güngör (2001) tarafından Türkçe’ye uyarlanan Utangaçlık Ölçeği ve araştırmacılar tarafından geliştirilen kişisel bilgi formu kullanılarak utangaçlığa neden olabilecek farklı değişkenlerin de ilişki düzeyi incelenmiştir. Bulgular: Okul türü, öğrencilerin yaşı, anne-baba öğrenim düzeyi, kardeş sayısı, doğum sırası, yerleşim yeri ve öğrencilerin kaldıkları yer ile utangaçlık arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Ailenin gelir düzeyinin utangaçlıkla ilişkili olduğu görülmektedir. Yine anne-baba tutumları ile utangaçlık arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Demokratik tutuma sahip ailelerin çocuklarının utangaçlık düzeylerinde düşüş olduğu gözlenirken, koruyucu ailelerin çocuklarının utangaçlık düzeyi puanlarının diğerlerine göre en yüksek olduğu gözlenmiştir. Sonuç: Anne-baba tutumlarının ergenlerin utangaçlık düzeyi ile ilişkisi olmadığı sonucuna varılmıştır. Okul türünün utangaçlığa etkisi incelendiğinde aralarında anlamlı bir fark bulunamamasına karşın Anadolu Öğretmen Lisesi öğrencilerinin utangaçlık puan düzeyi düşük çıkmıştır. Yaşanılan yer ile utangaçlık arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Ergenlerin Anne Baba Tutumları ve Utangaçlık ölçeklerinden aldıkları puanlar incelendiğinde ailenin gelir düzeyinin utangaçlıkla ilişkili olduğu görülmektedir. Ailenin artan gelir düzeyi ile ergenin utangaçlık düzeyine ilişkin aldığı puanlarda düşüş gözlenmektedir.

Keywords

Utangaçlık, Anne-Baba Tutumu, Bazı Değişkenler, Ergen

Read: 683

Download: 230