TARİH ÖĞRETMEN ADAYLARININ SORGULAMA BECERİLERİ İLE ELEŞTİREL DÜŞÜNME EĞİLİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
THE RELATION BETWEEN QUESTIONING SKILLS AND CRITICAL THINKING TENDENCIES OF HISTORY TEACHER CANDIDATES

Author : Ayla ARSEVEN -- M. Fatih DERVİŞOĞLU - İhami ARSEVEN
Number of pages : 171-185

Abstract

Tarih öğretmen adaylarının sorgulama becerileri ile eleştirel düşünme eğilim düzeyleri ve sorgulama becerileri ile eleştirel düşünme eğilimleri arasındaki ilişkiyi belirlemeyi amaçlayan bu araştırma tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Araştırma 2014-2015 öğretim yılı Güz döneminde Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesinde Formasyon eğitimi alan, başta Cumhuriyet Üniversitesi olmak üzere Türkiye’nin toplam 20 farklı üniversitesinden 90 tarih bölümü mezunu öğretmen adaylarından elde edilen veriler doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. Araştırma verileri; eleştirel düşünme eğilimlerini ölçmek için Kökdemir (2003) tarafından Türkçe’ye uyarlanan ve toplam 51 madden oluşan “California Eleştirel Düşünme Eğilimleri Ölçeği” ve sorgulama becerilerini ölçmek için Karademir ve Saracoğlu (2013) tarafından geliştirilen ve toplam14 maddeden oluşan “Sorgulama Becerileri Ölçeği” aracılığıyla toplanmıştır. Verilerin analizinde istatistiksel teknikler olarak; frekans, yüzde, standart sapma, aritmetik ortalama ve Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı kullanılmıştır. Verilerin analiz edilmesi ile ortaya çıkan sonuçlar şu şekilde özetlenebilir: 1. Tarih öğretmen adaylarının sorgulama becerileri ölçeği ve eleştirel düşünme eğilimleri ölçeği toplam puanlarının orta düzeyde olduğu görülmüştür. Öğretmen adaylarının Sorgulama becerileri ölçeğinin alt ölçeklerinden “bilgi edinme” ile Eleştirel düşünme eğilimleri ölçeğinin alt ölçeklerinde “Analitiklik” boyutu ortalama puanlarının yüksek düzeyde olmasa da ortalamanın üstünde olduğu görülmüştür. Öğretmen adayların her iki ölçeğin diğer alt ölçeklerin ortalama puanları orta düzeyde olduğu bulgulanmıştır. 2. Tarih öğretmen adaylarının sorgulama becerileri alt ölçekleri ile eleştirel düşünme eğilimleri “doğruyu arama” alt ölçeği dışındaki alt ölçekler arasında p

Keywords

Sorgulama Becerisi, Eleştirel Düşünme Becerisi, Tarih Öğretimi

Read: 1,189

Download: 368