ASİ NEHRİ DELTASININ (HATAY) ARKEOLOJİK TURİZM POTANSİYELİNİN COĞRAFİ AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Author:

Number of pages: 83-101
Year-Number: 2015- 34

Abstract

Asi Nehri deltasında yapılan sistematik arkeolojik kazı ve araştırmalar sonucunda bazı antik yerleşimlerin varlığı ortaya çıkarılmıştır. Bu mekânlar arkeoloji ve turizm bilimleri arasındaki ilişkiden doğmuş turizm nişlerinden biri olan arkeolojik turizm bakımından oldukça önemlidir. Bu çalışmada Asi Nehri deltasının arkeolojik turizm potansiyeli ile bu potansiyelin coğrafi açıdan değerlendirilmesi amaçlanmış ve sahanın arkeolojik miras olarak değeri tartışılmıştır. Acaba Asi Nehri deltası arkeolojik turizm bakımından elverişli midir? Bu sahada arkeolojik turizm faaliyetleri yapılabilir mi? Sahanın hangi tür özellikleri arkeolojik turizm açısından önemlidir? Arkeolojik turizm potansiyelinin temel unsurları nelerdir? Çalışma gerek literatür destekli bilimsel araştırmalar, gerek çeşitli tematik haritalar ve gerekse sistematik bir şekilde gerçekleştirilen saha çalışmaları sonucunda toplanan veriler ışığında şekillendirilmiştir. Ayrıca elde edilen veriler SWOT analiziyle değerlendirilmiştir. Çalışma sonunda Asi Nehri deltasının arkeolojik turizm bakımından elverişli olduğu anlaşılmıştır. Günümüzde yörede daha çok doğa ve kültür turizmine yönelik gerçekleştirilen uygulamalar resmi çerçevede arkeolojik turizm faaliyetlerine yönlendirilebilir ve böylece turizmin çeşitlendirilmesi sağlanabilir. Asi Nehri deltasının arkeolojik turizm potansiyelinin temel unsurlarından çekicilikler ile erişim faaliyetleri yeterli düzeyde olmasına rağmen, konaklama hizmetleri tam anlamıyla istenilen düzeyde gelişmemiştir. Sahadaki arkeolojik kalıntıların tür ve nitelik bakımından farklılık göstermesi çekicilikleri, kara ve hava olmak üzere gelişmiş ulaşım sistemlerinin mevcudiyeti ise erişimi meydana getirmektedir. Diğer yandan arkeolojik turizm bakımından kullanıma sunulabilecek mekânların var olmamasına karşın, yakın gelecekte bu türden geleneksel ve otantik konaklama mekânlarının oluşturulabilecek olması da konaklama unsurunun durumunu yansıtmaktadır. Bütün bu bulgulara dayanılarak öncelikle delta alanı ve yakın çevresi, daha sonra ise Hatay ilinin geneli olmak üzere arkeolojik turizm konusunda detaylı araştırmalar yapılmalıdır. Ayrıca ilgili turizmin geliştirilmesine yönelik olarak planlama çalışmalarına da önem verilmelidir.

Keywords

Abstract

Systematic archeological excavations and studies conducted in the Asi River delta have revealed the existence of some ancient settlements. These places are quite important in terms of archeological tourism, which is a tourism niche emerging as a result of the relationship between archeology and tourism sciences. This study aims to evaluate the archeological tourism potential of the Asi River delta from a geographical perspective and discuss the value of this area as an archeological heritage. Is the Asi River delta suitable or archeological tourism? Are archeological tourism activities possible in this area? What features of this area are important for archeological tourism? Which key elements of archeological tourism potential exist in this area? The present study was based on the data collected from the scientific research in the literature, various thematic maps, and systematic field surveys. In addition, the obtained data were evaluated through SWOT analysis. It was concluded that the Asi River delta is suitable for archeological tourism. Nature tourism and cultural tourism practices in the area may be modified to involve archeological tourism within an official framework. In this way,

Keywords