İLKÖĞRETİM 2.KADEME TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ VE BEKLENTİLERİ (BATMAN İLİ ÖRNEĞİ)
TEACHER’ OPINIONS AND EXPECTATIONS REGARDING TECHNOLOGY AND DESIGN COURSE OF ELEMENTARY EDUCATION FOR STAGE 2 (EXAMPLE OF BATMAN PROVINCE)

Author : Sibel CENGİZHAN -- Ayşe KARAOĞLU
Number of pages : 307-317

Abstract

Bu çalışmada ilköğretim ikinci kademe Teknoloji ve Tasarım dersine ilişkin öğretmen görüşleri ve beklentilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Batman ili merkez ilköğretim okullarında görevli Teknoloji ve Tasarım dersi öğretmenleri, örneklemini ise; bu okullardan rastlantısal olarak seçilen 15 ilköğretim okulunda görevli 67 Teknoloji Tasarım dersi öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplamak amacıyla; öğretmen görüş (33 ifade) ve beklentilerinin (20 ifade) belirlenebilmesi için iki farklı anket formu geliştirilmiştir. Verilerin analizinde öğretmenlerin görüş ve beklentilere ilişkin verdikleri cevaplara ait frekans, yüzde ve aritmetik ortalama değerleri hesaplanmıştır. Araştırma sonucunda öğretmen görüşlerine göre Teknoloji ve Tasarım dersinin öğrencilerin gelişimine olumlu yönde katkı sağladığı, buna karşılık ders için öğrencilere yol gösterici bir kaynak kitap olması gerektiği, programdaki ölçeklerin gereğinden fazla ayrıntılandırıldığı, içeriğin genel amaçlara ulaşmada yeterli olmadığı, programın kolay anlaşılabilir bir yapıya sahip olmadığı, haftalık 2 ders saatinin yeterli olmadığı, kazanımların açık, anlaşılabilir ve ulaşılabilir olmadığı, etkinliklerin sınıf içinde uygulanabilir olmadığı gibi olumsuz sonuçlara da ulaşılmıştır. Öğretmen beklentileriyle ilgili olarak da; dersin bilgisayar destekli etkileşimli olacak şekilde işlenmesini, yapılan etkinlik ürünlerinin ortak bir sergide il bazında sunulmasını, velilere, yöneticilere ve öğretmenlere hizmet içi eğitimlerin sıklıkla verilmesini, ayrı bir teknoloji tasarımı sınıfının olmasını istedikleri sonuçlarına ulaşılmıştır.

Keywords

Teknoloji ve Tasarım Dersi, Öğretmen Görüşleri

Read: 668

Download: 223