KAMU POLİTİKASINDA SİVİL AKTÖRLER: TÜRK EĞİTİM SENDİKALARININ 4+4+4 EĞİTİM SİSTEMİNDEKİ ROLÜ
UNOFFICIAL ACTORS IN PUBLIC POLICY: THE ROLE OF TURKISH EDUCATION UNIONS IN 4+4+4 EDUCATION SYSTEM

Author : Onur KULAÇ -- Hüseyin Serhan ÇALHAN - Mehmet TUĞRAL
Number of pages : 447-457

Abstract

Eğitim, bireylerin yetişmesinde ülkenin geleceğinin inşasında oldukça önemlidir. Bu noktada devletler, kuruluş felsefelerine uygun eğitim içerikleriyle bireyleri şekillendirebilmektedir. Devletleri yönetmeye talip olan iktidarlar kendi seçmenlerine yönelik de eğitim politikalarını değiştirme gücüne sahiptirler. Dolayısıyla, eğitim ile ilgili konular seçim propagandasında da kullanılabilmekte ve iktidara gelen siyasi partiler açısında meşruiyet kaynakları arasında yer alabilmektedir. Bu bağlamda, özellikle, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde iktidar- muhalefet çekişmesi birçok alanda olduğu gibi eğitim alanında da yaşanmaktadır. Türkiye’de yaklaşık 12 yıldır iktidarda bulunan Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), 4+4+4 ile eğitimde ciddi bir değişikliğe gitmiş ve muhalefetten de oldukça ağır eleştiriler almıştır.Siyasi partiler ile sendikalar arasında doğrudan bir bağ bulunmasa da organik olarak bağlı oldukları bilinmektedir. Sendikalar, sivil toplum kuruluşu olması nedeniyle halkın birçok olumlu/olumsuz görüşünü iktidara/muhalefete yansıtabilmektedir. Türkiye’de eğitim alanında faaliyet gösteren sendikalar, eğitim politikasında yapılan değişiklikler sürecinde, iktidarı kendi ideolojileri çerçevesinde etkileyeme çalışmaktadır. Ancak, söz konusu etkileme hareketinin bilimsel bir temele oturduğunu ifade etmek güçtür. Bu çalışmada ilk olarak, Türkiye’de özellikle son 20 yılda zorunlu eğitim süresinde gerçekleştirilen yapısal reformlara değinilecektir. Daha sonra, farklı ülkelerdeki sendikalarının eğitim alanına olan etkileri çeşitli örneklerle açıklanacaktır. Son olarak, üye sayısı bakımından Türkiye’de faaliyet gösteren en büyük üç eğitim sendikası ele alınarak 4+4+4 politikasında iktidar ve muhalefetle olan ilişkileri irdelenmeye çalışılacaktır. Bu bağlamda, sözü edilen sendikaların 4+4+4 değişikliğine ilişkin görüş ve eleştirileri, kamu politikasında yaygın olarak kullanılan bir model olan yorumlayıcı model vasıtasıyla değerlendirilecektir

Keywords

Sendika, Eğitim Politikası, 4+4+4, Kamu Politikası, Sivil Aktörler

Read: 682

Download: 242