VÜCUT GELİŞTİRME SPORCULARI İLE FARKLI SPOR DALLARINDAKİ SPORCULARIN VE SPOR YAPMAYAN BİREYLERİN NARSİSİZM SEVİYELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
TO COMPARE THE NARCISSISM LEVELS OF THE BODY BUILDING ATHLETHES WITH DIFFERNT SPORTMEN FROM DIFFERENT BRANCHES AND PEOPLE WHO ARE NOT ATHLETHES.

Author : Ünsal TAZEGÜL -- Özbay GÜVEN
Number of pages : 465-473

Abstract

Narsisizm en genel anlamıyla, bireyin kendi fiziksel ve zihinsel yeteneklerine aşırı derecede hayran olması şeklinde tanımlanabilir. Yapılan bu çalışmadaki ana amaç, vücut geliştirme sporu yapan sporcuların narsisizm seviyeleri ile farklı branşlardaki sporcuların ve sporcu olmayan bireylerin narsisizm seviyelerini karşılaştırmaktır. Çalışmaya gönüllü olarak katılan deneklerin narsisizm seviyelerini belirlemek için, Salim Atay tarafından Türkçe geçerlilik ve güvenirlilik çalışması yapılan Narsist Kişilik envanteri veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde SPSS 20 paket programı kullanılmış olup, Verilerin normal dağılıma sahip olduğunu belirlemek için “Kolmogorov-Smirnov”, homojenliğini belirlemek için ''Anova-Homogenety of variance” testi uygulanmış ve verilerin homojen ve normal bir dağılıma sahip olduğu belirlenmiştir. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistik ve ikiden fazla değişken arasındaki farkı belirlemek için tek yönlü varyans (one- way Anova) analizi, değişkenler arasındaki farkı belirlemek için de, tukey testi uygulanmıştır. Çalışmanın sonunda, vücut geliştirme sporu yapan sporcuların narsisizm seviyesinin, çalışma kapsamındaki diğer sporculardan ve sporcu olmayan bireylerden daha yüksek olduğu belirlenmiştir.

Keywords

Vücut Geliştirme, Takım ve Bireysel Sporcu, Sporcu Olmayan, Narsisizm

Read: 725

Download: 234