VÜCUT GELİŞTİRME SPORCULARI İLE FARKLI SPOR DALLARINDAKİ SPORCULARIN VE SPOR YAPMAYAN BİREYLERİN NARSİSİZM SEVİYELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Author :  

Year-Number: 2015- 33
Language : null
Konu : Spor Psikolojisi
Number of pages: 465-473
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Narsisizm en genel anlamıyla, bireyin kendi fiziksel ve zihinsel yeteneklerine aşırı derecede hayran olması şeklinde tanımlanabilir. Yapılan bu çalışmadaki ana amaç, vücut geliştirme sporu yapan sporcuların narsisizm seviyeleri ile farklı branşlardaki sporcuların ve sporcu olmayan bireylerin narsisizm seviyelerini karşılaştırmaktır. Çalışmaya gönüllü olarak katılan deneklerin narsisizm seviyelerini belirlemek için, Salim Atay tarafından Türkçe geçerlilik ve güvenirlilik çalışması yapılan Narsist Kişilik envanteri veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde SPSS 20 paket programı kullanılmış olup, Verilerin normal dağılıma sahip olduğunu belirlemek için “Kolmogorov-Smirnov”, homojenliğini belirlemek için ''Anova-Homogenety of variance” testi uygulanmış ve verilerin homojen ve normal bir dağılıma sahip olduğu belirlenmiştir. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistik ve ikiden fazla değişken arasındaki farkı belirlemek için tek yönlü varyans (one- way Anova) analizi, değişkenler arasındaki farkı belirlemek için de, tukey testi uygulanmıştır. Çalışmanın sonunda, vücut geliştirme sporu yapan sporcuların narsisizm seviyesinin, çalışma kapsamındaki diğer sporculardan ve sporcu olmayan bireylerden daha yüksek olduğu belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

In the most general sense, Narcissism can be defined as person’s extreme adoration to his own physical and mental abilities. The main aim of this research is to compare the narcissism scores of the athlethes who make body building sport and the narcissism level of differnt sportmen from different branches and people who are not athlethes. In order to determine the narcissim score of the human subjects, who took participate in the study voluntarily, Narcist Personality Inventory, of which validity and reliability has been done by Salim Atay, has been used as data collection tool. For analysing the datas SPSS 20 Packet Programme has been used, to determine the datas having normal distribution “Kolmogorov-Smimov” tes, to determine the homogenity “Anova-Homogenety of Variance” has been applied and used in the analysing the data and it has been found out that the datas have normal and homogeneous distribution. In the analysis of the datas definitive statstic and One Way Anova has been used for determining the difference between the variance more than two, and also Tukey test has been applied for determining the difference between the variances.At the end of the research, It has been found out that The Athlethes’ narcissism score, who make body-building sport, is more than the other athlethes within the context of research and participants who are not sportsmen.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics