SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETME VE ÖĞRENME ANLAYIŞLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
EVALUATION OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS’ TEACHING-LEARNING CONCEPTIONS WITH REGARDS TO DIFFERENT VARIABLES

Author : İskender DAŞDEMİR -- Gizem ENGİN
Number of pages : 425-432

Abstract

Öğretme ve öğrenme anlayışlarını konu alan pek çok çalışma yapılmıştır. Bu araştırmalarda geleneksel ve yapılandırmacı öğretme ve öğrenme anlayışlarının birbirine zıt iki anlayış olduğu kabul görmüştür. Yapılan bu çalışmalara bakıldığında geleneksel yaklaşımın öğretmen merkezli, yapılandırmacı yaklaşımın ise öğrenci merkezli olduğu görülmektedir. Bu araştırma var olan durumu olduğu gibi ortaya koymayı amaçlayan betimsel bir çalışma niteliği taşımaktadır. Araştırmada sınıf öğretmenlerinin öğrenme-öğretme anlayışları cinsiyet, kıdem ve mezun olunan yükseköğrenim kurumu türüne göre incelenmiştir. Araştırma İzmir ili Bornova ilçesinde 2013-2014 eğitim-öğretim yılında görev yapmakta olan 325 sınıf öğretmeni ile yürütülmüştür. Veriler Chan ve Elliot (2004) tara¬fından geliştirilen “Teaching and Learning Con¬ceptions Questionnaire” (Öğretme ve Öğrenme Anlayışları Ölçeği)’nin Aypay (2011) tarafından Türkçe’ye uyarlanmış formu ile toplanmıştır. Verilerin analizinde istatistik metodlarından t-test ve Anova analizleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda sınıf öğretmenlerinin öğrenme ve öğretme sürecinde yapılandırma¬cı anlayışı, geleneksel anlayışa tercih ettikleri ve öğrenme-öğretme anlayışlarının cinsiyet, kıdem ve mezun olunan yükseköğretim kurum türüne göre anlamlı farklılık göstermediği tespit edilmiştir. Bu araştırma nicel veri toplama araçları ile sürdürülmüştür. Bundan sonraki araştırmalarda nitel veri toplama araçları da kullanılabilir. Öğretmenlik mesleğinin sürekli gelişim gerektiren bir uzmanlık mesleği olduğu düşünülürse, öğretmenlerin yetiştirilmesinde öğrenme-öğretme yaklaşımlarına yapılan vurgunun önemi ortaya çıkar. Öğretmenlik mesleğini sürdüren öğretmenlerin ise çağın gerektirdiği donanıma sahip olmaları için öğrenme-öğretme yaklaşımları ve bu yaklaşımların uygulamasında etkili olabilecek teknoloji kullanımı gibi konularda hizmet içi eğitimler yolu ile sürekli yetiştirilmesi gerekmektedir.

Keywords

Öğretme Yaklaşımları, Öğrenme Yaklaşımları, Yapılandırmacı Anlayış, Geleneksel Anlayış, Öğretim

Read: 736

Download: 241