SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETME VE ÖĞRENME ANLAYIŞLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2015- 33
Language : null
Konu : Eğitim
Number of pages: 425-432
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Öğretme ve öğrenme anlayışlarını konu alan pek çok çalışma yapılmıştır. Bu araştırmalarda geleneksel ve yapılandırmacı öğretme ve öğrenme anlayışlarının birbirine zıt iki anlayış olduğu kabul görmüştür. Yapılan bu çalışmalara bakıldığında geleneksel yaklaşımın öğretmen merkezli, yapılandırmacı yaklaşımın ise öğrenci merkezli olduğu görülmektedir. Bu araştırma var olan durumu olduğu gibi ortaya koymayı amaçlayan betimsel bir çalışma niteliği taşımaktadır. Araştırmada sınıf öğretmenlerinin öğrenme-öğretme anlayışları cinsiyet, kıdem ve mezun olunan yükseköğrenim kurumu türüne göre incelenmiştir. Araştırma İzmir ili Bornova ilçesinde 2013-2014 eğitim-öğretim yılında görev yapmakta olan 325 sınıf öğretmeni ile yürütülmüştür. Veriler Chan ve Elliot (2004) tara¬fından geliştirilen “Teaching and Learning Con¬ceptions Questionnaire” (Öğretme ve Öğrenme Anlayışları Ölçeği)’nin Aypay (2011) tarafından Türkçe’ye uyarlanmış formu ile toplanmıştır. Verilerin analizinde istatistik metodlarından t-test ve Anova analizleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda sınıf öğretmenlerinin öğrenme ve öğretme sürecinde yapılandırma¬cı anlayışı, geleneksel anlayışa tercih ettikleri ve öğrenme-öğretme anlayışlarının cinsiyet, kıdem ve mezun olunan yükseköğretim kurum türüne göre anlamlı farklılık göstermediği tespit edilmiştir. Bu araştırma nicel veri toplama araçları ile sürdürülmüştür. Bundan sonraki araştırmalarda nitel veri toplama araçları da kullanılabilir. Öğretmenlik mesleğinin sürekli gelişim gerektiren bir uzmanlık mesleği olduğu düşünülürse, öğretmenlerin yetiştirilmesinde öğrenme-öğretme yaklaşımlarına yapılan vurgunun önemi ortaya çıkar. Öğretmenlik mesleğini sürdüren öğretmenlerin ise çağın gerektirdiği donanıma sahip olmaları için öğrenme-öğretme yaklaşımları ve bu yaklaşımların uygulamasında etkili olabilecek teknoloji kullanımı gibi konularda hizmet içi eğitimler yolu ile sürekli yetiştirilmesi gerekmektedir.

Keywords

Abstract

For many years, studies related to teaching and learning conceptions have been conducted. It is accepted that traditional and constructivist teaching-learning conceptions are contrary to each other. When these studies are examined, it is seen that while traditional approach is teacher-centered, contructivist approach is student-centered. This research is a descriptive study aiming at revealing the present situation, as well. In the research, primary school teachers’ teaching-learning conceptions were evaluated with regards to gender, seniority, and higher education institute which teachers graduated. It was conducted with 325 primary school teachers working in İzmir, Bornova District, and in the year of 2013-2014. The data were gathered with a part of “Teaching and Learning Conceptions Questionnaire” developed by Chan and Elliot (2004). The used part of the questionnaire was adapted in Turkish by Aypay (2011). For the data analysis, t-test and ANOVA statatistical methods were applied. According to the results of the study, it is stated that primary school teachers’ preferred constructivist approach to traditional approach and teaching-learning conceptions did not differentiate in terms of gender, seniority, and higher education institute which teachers graduated, significantly. This research was conducted with quantitative data gathering tools. In the future studies, qualitative data gathering tools can be used, too. Teaching profession is a speciality field required persistent development so the importance of emphasis on teaching and learning conceptions emerges. For teachers’ having the equipment necessities of the time, they should be educated with the subject of teaching-learning conceptions and technology for effective using of these conceptions via in-service training.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics