LİSE ÖĞRENCİLERİNİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ İLE DİNLEDİKLERİ MÜZİK TÜRLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
THE CORRELATION BETWEEN HIGH SCHOOL STUDENTS’ DEMOGRAPHICAL QUALIFICATIONS AND FAVOURITE MUSIC GENRES

Author : Çiğdem Eda ANGI -- Yılmaz ŞENDURUR
Number of pages : 223-238

Abstract

Bu araştırmanın amacı, lise öğrencilerinin demografik özellikleri ile dinledikleri müzik türleri arasındaki ilişkiyi saptamaktır. Araştırmanın evrenini Ankara’daki Milli Eğitim Bakanlığı.’na(M.E.B.) bağlı liseler, örneklemini ise her bir lise türünden random yöntemi ile farklı ilçelerden seçilen 7 liseden 634 öğrenci oluşturmaktadır. Hazırlanan ankette ilk olarak Kolmogorov-Smirnovtesti ile verilerin normal dağılıma uyup uymadığı incelenmiştir. Maddeler normal dağılıma sahip olduğundan iki grubun karşılaştırılmasında Independent Sample t testi, ikiden fazla grubun karşılaştırılmasında ise One-Way ANOVA kullanılmıştır. Grupların birbirinden farklı olduğunun tespit edilmesi için Scheffetesti uygulanmış, grupların karşılaştırılmasına ilişkin testler varyans homojenliği varsayımı Levene testi ile incelenmiştir. Çalışmada yer alan analizler için IBM SPSS 20.0 paket programı kullanılmıştır. Araştırma sonucunda; lise öğrencilerinin dinlemeyi en çok tercih ettikleri müzik türünün Pop müzik olduğu belirlenmiştir. Farklı demografik özellikteki öğrencilerin, dinledikleri müzik türü arasında belirgin farklar olduğu görülmüştür. Müzik türlerini tercih düzeylerinin; yaşa, cinsiyete, okudukları okula, enstrüman çalmalarına ve liseye başlamadan önce kaldıkları en uzun yerleşim yerine göre karşılaştırıldığında anlamlı farklar olduğu saptanmıştır.

Keywords

Demografi, Müzik Türleri, Lise Öğrencileri, Kitle İletişim Araçları

Read: 1,166

Download: 380