LİSE ÖĞRENCİLERİNİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ İLE DİNLEDİKLERİ MÜZİK TÜRLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Author :  

Year-Number: 2015- 33
Language : null
Konu : Müzik
Number of pages: 223-238
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, lise öğrencilerinin demografik özellikleri ile dinledikleri müzik türleri arasındaki ilişkiyi saptamaktır. Araştırmanın evrenini Ankara’daki Milli Eğitim Bakanlığı.’na(M.E.B.) bağlı liseler, örneklemini ise her bir lise türünden random yöntemi ile farklı ilçelerden seçilen 7 liseden 634 öğrenci oluşturmaktadır. Hazırlanan ankette ilk olarak Kolmogorov-Smirnovtesti ile verilerin normal dağılıma uyup uymadığı incelenmiştir. Maddeler normal dağılıma sahip olduğundan iki grubun karşılaştırılmasında Independent Sample t testi, ikiden fazla grubun karşılaştırılmasında ise One-Way ANOVA kullanılmıştır. Grupların birbirinden farklı olduğunun tespit edilmesi için Scheffetesti uygulanmış, grupların karşılaştırılmasına ilişkin testler varyans homojenliği varsayımı Levene testi ile incelenmiştir. Çalışmada yer alan analizler için IBM SPSS 20.0 paket programı kullanılmıştır. Araştırma sonucunda; lise öğrencilerinin dinlemeyi en çok tercih ettikleri müzik türünün Pop müzik olduğu belirlenmiştir. Farklı demografik özellikteki öğrencilerin, dinledikleri müzik türü arasında belirgin farklar olduğu görülmüştür. Müzik türlerini tercih düzeylerinin; yaşa, cinsiyete, okudukları okula, enstrüman çalmalarına ve liseye başlamadan önce kaldıkları en uzun yerleşim yerine göre karşılaştırıldığında anlamlı farklar olduğu saptanmıştır.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to determine the correlation between high school students’ demographical qualifications and music genres that they listen. The universe of the study is the high schools in Ankara which are connected to National Education Ministry, the sample is 634 students from 7 high schools from various districts which are randomly chosen from each genres of high school. At the prepared questionary firstly dataset was researched whether it answered for mormal dispersion with Kolmogorov-Smirnovtesti. Therefore elements have normal dispersion, for comparing two groups Independent Sample Test had been used, for comparing more than two groups One-Way ANOVA had been used. For determining whether groups are different from each other Scheffe Test was applied, tests for comparing groups had been searched with Levene Test, variance homogeneity assumption. For the analysis in the study, IBM SPSS 20.0 package programme had been used. In accordance with the result of the study, when general grades of musical genres were analysed, it is seen that the most favourite music genre is pop music. It is seen that there are differences on musical choices of students who have different demographical qualifications. When choice grade of music genres are compared with age, sex, the high school that they study, ability playing any musical instruments and the residential they stay to longest duration before they start to go to high school , it was determined that there were significant differences.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics