FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ AÇIK UÇLU DENEY OLUŞTURABİLME DÜZEYLERİ
CAPACITY OF THE SCIENCE TEACHER CANDIDATES TO CREATE OPEN-ENDED EXPERIMENTS

Author : Sibel DEMİR -- Fatma ŞAHİN
Number of pages : 433-442

Abstract

Bilim, bilimsel yöntem kullanılarak elde edilen bilgiler ve bilimsel yöntemlerden oluşmaktadır (Gürdal, Şahin ve Çağlar, 2001). Açık uçlu deneylerde kapalı uçlu deneylerin tersine öğrenciye sadece kullanılacak araç-gereçler ve yapılacak deneyin amacı verilmektedir (Ayas ve diğerleri, 2008). Açık uçlu deneylerde öğrencilerin psikomotor becerilerinin gelişiminin yanı sıra düşünme, karar verme, verdiği kararlar doğrultusunda özgün uygulamalar yapabilme ve bulgular elde ederek sonuçlar çıkarabilme davranışları geliştirmesi beklenmektedir (Ayas ve diğerleri, 2008). Bu araştırma, İstanbul ilindeki bir üniversitenin fen bilgisi öğretmenliği 3.sınıf öğrencileriyle gerçekleştirilmiştir. Fen bilgisi öğretmenliği 3.sınıf öğrencilerinin, verilen malzemelerden yola çıkarak; açık uçlu bir deney tasarlama durumları belirlenmeye çalışılmıştır. Fen bilgisi öğretmen adayları ile 2 hafta süresince bilimsel işlem becerileri ve deney türleri üzerine teorik bilgi ve örnekler sunulmuştur. Gerçekleştirilen araştırmada gerçekleştirilen bu uygulama sonrasında ise, öğretmen adaylarından kendilerine yazılı olarak verilen malzemeler ile problem, hipotez, değişken ve deneylerini planlamaları beklenmiştir. Araştırmada fen bilgisi öğretmen adaylarının oluşturdukları problem, hipotez, değişken ve deneyleri nitel olarak da değerlendirilerek ve frekanslar ile karşılaştırma yapılmıştır. Fen bilgisi öğretmen adaylarının açık uçlu deney oluşturmada çok yeterli olamadıkları görülmüştür. Böylece fen bilgisi öğretmen adaylarının problem, hipotez, değişken, açık uçlu deney oluşturabilme durumları ve bilimsel işlem becerilerini kullanabilme düzeyleri belirlenmeye çalışılmıştır. Ayrıca bu araştırmada, araştırmacılara yönelik öneriler de sunulmaya çalışılmıştır.

Keywords

Bilimsel İşlem Becerileri, Fen Öğretimi, Açık Uçlu Deney, Deney Türleri

Read: 741

Download: 219