ROL STRESÖRLERİNİN TÜKENMİŞLİK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Author :  

Year-Number: 2015- 33
Language : null
Konu : Örgütsel Davranış
Number of pages: 29-40
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Rol stresörleri bir örgüt içerisinde çalışan insanların stres yaşamalarına neden olan durumlardır. Literatürde rol stresörleri olarak genellikle iki faktör kabul edilmiştir; rol belirsizliği ve rol çatışması. Rol belirsizliği işe yönelik bilgi eksikliğinden kaynaklanırken, rol çatışması kişiden birbiriyle uyumlu olmayan beklentilerin olmasından ortaya çıkmaktadır. Diğer yandan tükenmişlik ise insanlarla yüzyüze çalışılan mesleklerde sıklıkla ortaya çıkan ve kişinin bir tükenme hali yaşadığı durumlardır. Rol belirsizliği veya rol çatışması ile karşı karşıya kalan bir bireyin tükenmişlik halini daha fazla yaşayabileceği varsayımı bu çalışmanın temel problemidir. Bu problemi analiz edebilmek için 218 hemşireden oluşan bir katılımcı grubundan veri toplanmıştır. Elde edilen verilerin analiz edilmesi sonucunda hem rol belirsizliğinin hem rol çatışmasının tükenmişlik sendromu üzerinde anlamlı bir etkisi olduğu görülmüştür. Rol belirsizliği ve rol çatışmasının tükenmişliğin bazı alt boyutları üzerinde de etkili olduğu, ancak etkinin boyutlar bazında farklılaştığı görülmektedir.

Keywords

Abstract

Role stressors are situations that cause stress experienced people working within an organization. Roles stressors generally are accepted in the literature by two factors; role ambiguity and role conflict. Role ambiguity is caused by a lack of knowledge regarding work and role conflict arises from the fact that the person faces expectations that are incompatible with each other. On the other hand burnout are situations where working with people face to face emerging occupations and people often live in a state of exhaustion. If a person faces with role conflict or role ambiguity he or she can feel more burnout is the main problem of this study. To analyze this problem data was collected from 218 nurses via questionnaire. The data has analyzed and it has found that role ambiguity and also role conflict effect burnout syndrome. Furthermore, it has found role ambiguity and role conflict effect some sub dimensions of burnout. But these effect become different on sub dimensions of burnout.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics