ROL STRESÖRLERİNİN TÜKENMİŞLİK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
A RESEARCH ABOUT THE EFFECT OF ROLE STRESSORS ON BURNOUT

Author : Kubilay ÖZYER -- Sema POLATCI
Number of pages : 29-40

Abstract

Rol stresörleri bir örgüt içerisinde çalışan insanların stres yaşamalarına neden olan durumlardır. Literatürde rol stresörleri olarak genellikle iki faktör kabul edilmiştir; rol belirsizliği ve rol çatışması. Rol belirsizliği işe yönelik bilgi eksikliğinden kaynaklanırken, rol çatışması kişiden birbiriyle uyumlu olmayan beklentilerin olmasından ortaya çıkmaktadır. Diğer yandan tükenmişlik ise insanlarla yüzyüze çalışılan mesleklerde sıklıkla ortaya çıkan ve kişinin bir tükenme hali yaşadığı durumlardır. Rol belirsizliği veya rol çatışması ile karşı karşıya kalan bir bireyin tükenmişlik halini daha fazla yaşayabileceği varsayımı bu çalışmanın temel problemidir. Bu problemi analiz edebilmek için 218 hemşireden oluşan bir katılımcı grubundan veri toplanmıştır. Elde edilen verilerin analiz edilmesi sonucunda hem rol belirsizliğinin hem rol çatışmasının tükenmişlik sendromu üzerinde anlamlı bir etkisi olduğu görülmüştür. Rol belirsizliği ve rol çatışmasının tükenmişliğin bazı alt boyutları üzerinde de etkili olduğu, ancak etkinin boyutlar bazında farklılaştığı görülmektedir.

Keywords

Rol Stresörleri, Rol Belirsizliği, Rol Çatışması, Tükenmişlik

Read: 1,128

Download: 395